Godkjende partilister til kommunestyrevalet 2023

Her finn du listene frå partia som vart godkjend av valstyret 25.05.23. 

Endring i nokre bussruter frå 8. mai som følge av vegarbeidet på Fv. 57

På grunn av vegarbeid ved Nistadlia mellom Førde og Dale, vil det bli endringar for fleire turar frå 8. mai.

Vedtak av plan - Reguleringsplan for Lammetun

I kommunestyre 15.12.2022 vert det gjort følgjande vedtak: «I samsvar med plan-. og bygningslova §12-12 vert detaljreguleringsplan for Lammetun datert 23.11.22 vedteken. Grunna motsegn på området BC2_1 vert planen oversendt til departementet for endeleg avgjerd.»  

Kunngjering om utskriven eigedomsskatt 2023

Eigedomsskattelistene med oversyn over takst og utrekna skatt på eigedomar i Fjaler kommune er no lagt til offentleg ettersyn. 

Folkehelseprofil for Fjaler 2023

  Kvart år publiserer Folkehelseinstituttet folkehelseprofilar for kommunane og fylke. Ein folkehelseprofil er eit  dokument som gjev bilete av nokre sider ved folkehelsa i kommunen eller fylket. 

Straumstøtte

Vi har no auka førespurnadar frå innbyggjarar i samband med dokumentasjon for straumstøtte. Ta gjerne kontakt med kommunen dersom du også treng matrikkel informasjon om din eigedom eller dine bygningar. 

Behandling av koronasjukdom med paxlovid tablettar

Medikamentet Paxlovid reduserer risiko for utviklinga av alvorleg Koronasjukdom. Behandlinga med denne skal startast innan 5 dagar etter at symptoma er starta. 

Gratis sjølvtestar for Covid-19

Vi minner om at innbyggjarane i Fjaler kan hente gratis sjølvtestar for Covid-19

Fjalerprisen 2022 til Hywer AS

Fjalerprisen skal gje honnør for særleg innsats til beste for kommunen. Prisen går til ein person, bedrift eller organisasjon som har sett fokus på nyskaping, openheit og inkludering. Prisen skal vidare gå til nokon som har profilert kommunen på ein positiv måte, har bidrege særskilt til å utvikle Fjalersamfunnet og har marknadsført Fjaler kommune på ein god måte. Prisen vart delt ut under kommunestyret 15. desember av leiar for nemnda Gudmund Solheim.

Fjaler gjer det godt på kulturstatistikk

Norsk kulturindeks er ei årlig oversikt over kulturtilbud og kulturaktivitet i norske kommunar og fylke. Fjaler ligg på plass 27 av over 350 norske kommunar. Slike statistikkar seier ikkje alt. Mykje kan ikkje målast og dette er eit utval av tal - men samtidig så gjev det ein god indikator på at det er eit aktivt både profesjonelt og frivillig kulturliv i kommunen.