Aktuelt
Publisert 11.02.2022

Dersom du har symptom på covid-19, kan du no hente sjølvtest (hurtigtest) på legekontoret etter avtale per telefon. Nærbutikken på Hellevik og Korssund Handel deler og ut sjølvtestar. 

Publisert 09.02.2022

Pandemien er no i ein anna fase, men vi må fortsatt leve med koronaviruset. Regjeringa har utarbeida ein strategi og beredskapsplan for vidare handtering av pandemien.
 

Publisert 07.02.2022
Hus og folk

  

På grunn av høge straumprisar er bustøtta styrka i ein periode. Det gjer at fleire kan få bustøtte, og at mange får utbetalt meir bustøtte enn vanleg for januar, februar og mars. Alle som mottar bustøtte i denne perioden får utbetalt ekstra støtte til straum.

Publisert 04.02.2022
Illustrasjon av vaksine

Det er ikkje satt opp faste tidspunkt for vaksinering av barn i denne gruppa no. Ta kontakt med helsestasjonen og du ynskjer å vaksinere barnet ditt.

Publisert 25.01.2022


Du kan teste deg ved symptom. Barn i barnehagealder og skuleelevar er treng ikkje teste seg.  Det er ikkje lenger naudsynt å teste seg dersom du ikkje har symptom. 
 

 

Publisert 07.01.2022

 

I formannskapsmøte 21.10.21 vart reguleringsplan for Lammetun datert 30.06.2021 vedteken med unntak av områder med gjenståande innsigelser; BC2_1, BC2_2 og VS1.

Publisert 06.01.2022

Fjaler kommune har ein auka førespurnad etter kommunal bustad. Vi ynskjer no å leige bustad på privatmarknaden for vidare framleige.

Publisert 20.12.2021

  

I møte 02.12.2021 vedtok formannskapet i sak FOR-113/21 å legge kommuneplanen sin arealdel 2022-2034 ut til 3. gangs høyring og offentleg ettersyn.

 

Publisert 02.12.2021

 

Formannskapet vedtok i møte 02.12.2021 at planendring for reguleringsplan FV57, Nistadlia – Holmeli blir sendt på høyring og lagt ut til offentlig ettersyn.

Publisert 02.12.2021

 

I samsvar med plan‐ og bygningsloven § 12‐8 vert det meldt at Norconsult på oppdrag for Fjaler kommune, set i gang arbeid med detaljregulering for eigedomane gnr. 63, bnr. 6, 187 og 221 og gnr. 64 bnr. 6 m. fl.