Vedtak av plan - Reguleringsplan for Lammetun

I kommunestyre 15.12.2022 vert det gjort følgjande vedtak: «I samsvar med plan-. og bygningslova §12-12 vert detaljreguleringsplan for Lammetun datert 23.11.22 vedteken. Grunna motsegn på området BC2_1 vert planen oversendt til departementet for endeleg avgjerd.»  

Vaksinering Covid-19 - Koronavaksine

Her finn du informasjon om koronavaksine og bestilling av time. Koronavaksine er gratis.

Offentleg søkjarliste for kommunedirektørstilling

Det er to søkjarar til stillinga som kommunedirektør i Fjaler kommune. Begge kandidatane har fått innvilga at namnet deira ikkje skal offentleggjerast på offentleg søkjarliste.

Kunngjering om utskriven eigedomsskatt 2023

Eigedomsskattelistene med oversyn over takst og utrekna skatt på eigedomar i Fjaler kommune er no lagt til offentleg ettersyn. 

Innkomne listeframlegg

Måndag 11.september 2023 der det kommunestyre- og fylkestingsval. I Fjaler kommune skal det veljast 23 representantar til kommunestyret.      

Leilegheit til leige på Dale senter

Vi har ei leilegheit ledig for leige på Dale senter. Målgruppa er tilflyttarar som har behov for å leige bustad ein periode før dei kjøper eller bygger eigen bustad.

Folkehelseprofil for Fjaler 2023

  Kvart år publiserer Folkehelseinstituttet folkehelseprofilar for kommunane og fylke. Ein folkehelseprofil er eit  dokument som gjev bilete av nokre sider ved folkehelsa i kommunen eller fylket. 

Straumstøtte

Vi har no auka førespurnadar frå innbyggjarar i samband med dokumentasjon for straumstøtte. Ta gjerne kontakt med kommunen dersom du også treng matrikkel informasjon om din eigedom eller dine bygningar. 

Behandling av koronasjukdom med paxlovid tablettar

Ulike virus som kan gje sjukdom har sirkulert i befolkningar gjennom alle tider, og berre eit fåtal har lete seg utrydde varig. Mange virus har evner til å endre seg og på den måten smitte personen fleire gonger slik vi kjenner det frå t.d. influensaviruset. Det ser ut til at Koronaviruset også tilpassar seg på liknande måte, og kjem i nye bølgjer.

Gratis sjølvtestar for Covid-19

Vi minner om at innbyggjarane i Fjaler kan hente gratis sjølvtestar for Covid-19