Koronavirus - Fjaler kommune

Siste nytt  |  Status vaksinering  |  Om koronatesting Temasider

Spørsmål om koronavirus? Ring den nasjonale informasjonstelefonen 815 55 015

 
Aktuelt
Publisert 27.04.2021Fjaler kommune utlyser prekvalifisering for kunst ved Dingemoen skule og fleirbrukshall, som er under bygging i Dale i Fjaler kommune. Det kan bli direkte oppdrag eller lukka konkurranse for prosjekt, inne og/eller ute. Budsjettramme for kunst: kr 850.000. Det søkjast om ytterlegare midlar.

Ein ber interesserte profesjonelle kunstnarar sende søknad med grunngjeven interesse, dokumentasjon av inntil 10 arbeid, og CV, i eit PDF-dokument (maks 7 mb), innan 20.mai 2021.
 

Publisert 26.04.2021

Mellom 1. mai og 1. oktober kan du registrere turar i TiTur Dalsfjorden 2021. Det er berre å gå i gong! 

Publisert 21.04.2021


Det bør utabreidast ein skriftleg plan for gjennomføring av arrangementet for å sikre god smittervernhandtering.

Planen skal innehalde:

Har du spørsmål kring dette kan du kontakte kultursjef Ingeborg Tysnes på epost: iot@fjaler.kommune.no
 

Publisert 15.04.2021

  
I sommar arrangerer UWC Connect i samarbeid med Fjaler kommune aktivitetsleir på Haugland for barn frå 1-7 klasse. 

Publisert 26.03.2021

 

Dagsturhytta Vidsyn har vore stengt store deler av «korona –perioden». Fjaler har vore litt ekstra streng på dette – vi ser at dei aller fleste dagsturhyttene i området held ope.

Publisert 24.03.2021

    

Helsedirektoratet har utarbeidd ein rettleiar for korleis kommunane skal gjennomføre kontroll og tilsyn med at innbyggjarar og verksemder overheld reglane i smittevernlova og dei nasjonale smitteverntiltaka. Det er anbefalt at kommunane gjennomfører tilsyn basert på ei risikovurdering.

 

Publisert 02.03.2021

 

Ved innreise til Norge er det krav om karantene for utenlandske arbeidstakarar, og som hovudregel skal karantene føregå på karantenehotell. Arbeidsgjevarar som sjølv ynskjer å tilby innkvartering for innreisekarantene, må no søkje og få lokala førehandsgodkjent av Arbeidstilsynet.
 

Publisert 15.02.2021

Fellingsresultatet for 2020 viser at det aldri har vore skote fleire hjort i Fjaler kommune. Det vart felt heile 915 hjortar, som gjev eit fellingsresultat på 84,6 prosent av tildelt løyve.

Publisert 20.01.2021

 Ønskjer du nokon å snakke med om jobb eller utdanning? Karriere Vestland tilbyr gratis karriererettleiing til alle vaksne over 19 år. 

Grunna koronaviruset er det for tida færre fysiske rettleiingsmøte, men det er eit utvida tilbod om rettleiing per telefon og video.

 

Publisert 11.01.2021


Du kan ta med deg bøtte/stamp og hente gratis strøsand til privat hushald.