17. mai i Dale

Etter nokre år vekke frå komiteløysinga til 17. mai i Dale, vil Dale Ungdomslag no ta hovudansvar for 17. mai feiringa.    

Varsel om sanering av kablar, stolpar og skap

Telenor skal utføre saneringsarbeid i Flekke, Halsnes, Loneland og Vassdalen

Smil-midlar 2024

Søknadsfrist for tilskot til spesielle miljøtiltak i jordbruket er 1. april 2024. Dette er midlar som er løyvd frå jordbruksavtalen og skal gå til tiltak utover vanleg landbruksdrift.   (Foto: Kjell Horne)

Forslag til medlemmar i råd for menneske med nedsett funksjonsevne perioden 2024-2027

I samband med kommune- og fylkestingsvalet skal det oppnemnast to nye medlemmar og to varamedlemmar til Rådet for menneske med nedsett funksjonsevne. Både organisasjonar og enkeltpersonar kan kome med forslag til kandidatar.

Interpellasjon om Norge sine forpliktingar under folkemordskonvensjonen

I kommunestyret 15. februar kom Fjaler senterparti ved Anna-Linnéa Rundberg med ein interpellasjon om Noreg sine forpliktingar under folkemordkonvensjonen.

Nye legar på Fjaler legekontor

Måndag 11. mars begynner det to nye legar på Fjaler legekontor.

Kunngjering om utskriven eigedomsskatt 2024

Eigedomsskattelistene med oversyn over takst og utrekna skatt på eigedomar i Fjaler kommune er no lagt til offentleg ettersyn.

Høyring - Ny lokal forskrift for spreiing av husdyrgjødsel

Landbruksforvaltninga i Askvoll, Fjaler og Hyllestad har utarbeidd likelydane forslag til ny lokal forskrift om spreiing av husdyrgjødsel i alle tre kommunane. Høyringsfrist er 1. april 2024.

Informasjonsskriv frå landbruksforvaltninga i Askvoll, Fjaler og Hyllestad

Aktuelle nyhende frå landbruksforvaltninga: Infoskriv Våren 2024

Høyring – namnesak 2020/88 Gota/Haugsbakk(e), Slætteland/sletteland og Tyssekvam(men) med fleire

Kartverket har etter § 5 i lov om stadnamn, oppretta namnesak for gardsnamna Gota/Haugsbakk(e), Slætteland/Sletteland og Tyssekvam(men) i Fjaler kommune. Kartverket har og reist namnesak for nokre fleire namn.