Budsjett og handlingsprogram 2024-2027 og gebyrsatsar for 2024

Formannskapet si innstilling til Budsjett- og handlingsprogram 2024-2027 og gebyrsatsar for 2024 er no lagt til offentleg ettersyn.

Gjenbruket

Gjenbruket er innsamla kle, sko og leikar. Her kan du levere ting som du synest er for gode til å kaste - og ein kan finne ting som nokon andre ikkje ser seg nytte i. Gjenbruket vert drifta av integreringstenesta.

Strøsand til privat hushald

Du kan ta med deg bøtte/stamp og hente gratis strøstand til privat hushald følgande stader:  

Felling av Julegrana i Dalstunet

Vi har fått med oss at det er sterke reaksjonar knytt til at julegrana vart felt i går. Dette er eit tre som har vore eit viktig landemerke og eit symbol som har vore til glede for både store og små særleg i juletida.

Invitasjon til frivilligmøte - ope for alle

Alle frivillige lag og organisasjonar er invitert. Vi har ikkje epost til alle - så fint om de sprer ordet. Det er også fint å komme dersom du har lyst å bli frivillig  - men ikkje funne ut kva organisasjon du har lyst å engasjere deg i….

Fjerning av julegrana i Dale

Julegrana i parken i Dale vert i dag hogd ned. Grunnen til dette er at den er stor, uhandterleg og vanskeleg å drifte. Dette er ei avgjerdsle Fjaler kommune har tatt i samarbeid med Butikknemnda i Dale.  Det vart veldig dyrt å få opp julelys i den store grana og det gav lite effekt.

Ferdigstilt arbeid på Lammetun bru

Tidlegare varsla stengeperiodar i samband med vedlikehaldet av Lammetun bru er no avslutta.

Frist for innspel til handlingsprogrammet til Kommunedelplan for idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet

15. november er sett som frist for å komme med nye innspel til handlingsprogrammet.

Oppheving av reguleringsplanar til høyring og offentleg ettersyn

Formannskapet gjorde i møte 19.10.2023 i sak FOR-076/23 følgjande vedtak: I samsvar med plan- og bygningslova § 12-14 vert oppheving av følgjande reguleringsplanar lagt ut til offentleg ettersyn:

Kommuneplanens arealdel - 4. gangs høyring

Formannskapet gjorde i møte 19.10.2023 i sak FOR-077/23 følgjande vedtak: I medhald av plan- og bygningslova § 11-14 blir planframlegg for kommuneplanen sin arealdel 2024-2036 lagt ut til offentleg ettersyn og sendt på høyring.