Skal du bygge pergola? Sjekk om du må søke

No nærmar sommaren seg og mange er starta med å planlegge små og store byggverk i hagen. 

Vestland fylkeskommune signerte i går kontrakt med Entreprenørservice AS for utbetring av strekninga mellom Holmeli og Nistadlia på Fv. 57

Vestland fylkeskommune signerte i går kontrakt med Entreprenørservice AS.

Vedtak av plan - Reguleringsplan for Lammetun

I kommunestyre 15.12.2022 vert det gjort følgjande vedtak: «I samsvar med plan-. og bygningslova §12-12 vert detaljreguleringsplan for Lammetun datert 23.11.22 vedteken. Grunna motsegn på området BC2_1 vert planen oversendt til departementet for endeleg avgjerd.»  

Kunngjering om utskriven eigedomsskatt 2023

Eigedomsskattelistene med oversyn over takst og utrekna skatt på eigedomar i Fjaler kommune er no lagt til offentleg ettersyn. 

Folkehelseprofil for Fjaler 2023

  Kvart år publiserer Folkehelseinstituttet folkehelseprofilar for kommunane og fylke. Ein folkehelseprofil er eit  dokument som gjev bilete av nokre sider ved folkehelsa i kommunen eller fylket. 

Straumstøtte

Vi har no auka førespurnadar frå innbyggjarar i samband med dokumentasjon for straumstøtte. Ta gjerne kontakt med kommunen dersom du også treng matrikkel informasjon om din eigedom eller dine bygningar. 

Behandling av koronasjukdom med paxlovid tablettar

Ulike virus som kan gje sjukdom har sirkulert i befolkningar gjennom alle tider, og berre eit fåtal har lete seg utrydde varig. Mange virus har evner til å endre seg og på den måten smitte personen fleire gonger slik vi kjenner det frå t.d. influensaviruset. Det ser ut til at Koronaviruset også tilpassar seg på liknande måte, og kjem i nye bølgjer.

Gratis sjølvtestar for Covid-19

Vi minner om at innbyggjarane i Fjaler kan hente gratis sjølvtestar for Covid-19

Strøsand til privat hushald

Du kan ta med deg bøtte/stamp og hente gratis strøstand til privat hushald følgande stader:  

Fjalerprisen 2022 til Hywer AS

Fjalerprisen skal gje honnør for særleg innsats til beste for kommunen. Prisen går til ein person, bedrift eller organisasjon som har sett fokus på nyskaping, openheit og inkludering. Prisen skal vidare gå til nokon som har profilert kommunen på ein positiv måte, har bidrege særskilt til å utvikle Fjalersamfunnet og har marknadsført Fjaler kommune på ein god måte. Prisen vart delt ut under kommunestyret 15. desember av leiar for nemnda Gudmund Solheim.