Strøsand til privat hushald

Du kan ta med deg bøtte/stamp og hente gratis strøstand til privat hushald følgande stader:  

Fjalerprisen 2022 til Hywer AS

Fjalerprisen skal gje honnør for særleg innsats til beste for kommunen. Prisen går til ein person, bedrift eller organisasjon som har sett fokus på nyskaping, openheit og inkludering. Prisen skal vidare gå til nokon som har profilert kommunen på ein positiv måte, har bidrege særskilt til å utvikle Fjalersamfunnet og har marknadsført Fjaler kommune på ein god måte. Prisen vart delt ut under kommunestyret 15. desember av leiar for nemnda Gudmund Solheim.

Fjaler gjer det godt på kulturstatistikk

Norsk kulturindeks er ei årlig oversikt over kulturtilbud og kulturaktivitet i norske kommunar og fylke. Fjaler ligg på plass 27 av over 350 norske kommunar. Slike statistikkar seier ikkje alt. Mykje kan ikkje målast og dette er eit utval av tal - men samtidig så gjev det ein god indikator på at det er eit aktivt både profesjonelt og frivillig kulturliv i kommunen. 

Reguleringsplan for Øyra, gbnr 63/6 med fleire - Høyring og offentleg ettersyn

Formannskapet vedtok i møte 01.12.2022 i sak FOR-083/22 å legge framlegg til endring av detaljreguleringsplan for Øyra, gbnr 63/6 med fleire, ut på høyring og offentleg ettersyn.

Flyktningtenesta endrar namn til integreringstenesta

Måndag 24. oktober blei det vedtatt at flyktningtenesta endrar namn til integreringstenesta. Det er fleire grunnar til at vi endrar namnet på tenesta. I denne artikkelen skal vi ha fokus på tre viktige punkt: kategorisering, integreringsprosess og identitetsfaktorar.

Mobilt pass- og ID-kontor i Askvoll

30.-31. mars 2023 er mobilt passkontor i Askvoll. Du må bestille time på førehand.

Hafs barnevernteneste søkjer etter besøksheim, fritidskontakt og tilsynsførar

Kunne du tenkje deg å vere besøksheim, fritidskontakt eller tilsynsførar?  Ta kontakt med HAFS barnevernstenesta for ein uforpliktande prat og meir informasjon.

Kva er eigenberedskap

  Eigenberedskap handlar om å vere førebudd på å møte uventa situasjonar. Jo fleire som er i stand til å ta vare på seg sjølv og hjelpe andre ved ei hending, jo betre rusta står vi som samfunn.

Fjaler ungdomsråd

Vi er glad for at vi har har fått etablert Fjaler ungdomsråd att etter nokon år i dvale. I dag hadde vi fyrste møte med eit fulltallig ungdomsråd med mange spennande saker på agendaen.     

Mindre endring av Jensbua reguleringsplan - planID 202201 - Høyring

Mindre endring av Jensbua reguleringsplan føreleggjast med dette berørte myndigheiter, eigarar og festarar av eiendommer som direkte berøres av vedtaket og andre berørte jf. Pbl §12-14 tredje ledd.