Kunngjering om utskriven eigedomsskatt 2023

Eigedomsskattelistene med oversyn over takst og utrekna skatt på eigedomar i Fjaler kommune er no lagt til offentleg ettersyn. 

Folkehelseprofil for Fjaler 2023

  Kvart år publiserer Folkehelseinstituttet folkehelseprofilar for kommunane og fylke. Ein folkehelseprofil er eit  dokument som gjev bilete av nokre sider ved folkehelsa i kommunen eller fylket. 

Straumstøtte

Vi har no auka førespurnadar frå innbyggjarar i samband med dokumentasjon for straumstøtte. Ta gjerne kontakt med kommunen dersom du også treng matrikkel informasjon om din eigedom eller dine bygningar. 

Behandling av koronasjukdom med paxlovid tablettar

Medikamentet Paxlovid reduserer risiko for utviklinga av alvorleg Koronasjukdom. Behandlinga med denne skal startast innan 5 dagar etter at symptoma er starta. 

Gratis sjølvtestar for Covid-19

Vi minner om at innbyggjarane i Fjaler kan hente gratis sjølvtestar for Covid-19

Fjalerprisen 2022 til Hywer AS

Fjalerprisen skal gje honnør for særleg innsats til beste for kommunen. Prisen går til ein person, bedrift eller organisasjon som har sett fokus på nyskaping, openheit og inkludering. Prisen skal vidare gå til nokon som har profilert kommunen på ein positiv måte, har bidrege særskilt til å utvikle Fjalersamfunnet og har marknadsført Fjaler kommune på ein god måte. Prisen vart delt ut under kommunestyret 15. desember av leiar for nemnda Gudmund Solheim.

Fjaler gjer det godt på kulturstatistikk

Norsk kulturindeks er ei årlig oversikt over kulturtilbud og kulturaktivitet i norske kommunar og fylke. Fjaler ligg på plass 27 av over 350 norske kommunar. Slike statistikkar seier ikkje alt. Mykje kan ikkje målast og dette er eit utval av tal - men samtidig så gjev det ein god indikator på at det er eit aktivt både profesjonelt og frivillig kulturliv i kommunen. 

Reguleringsplan for Øyra, gbnr 63/6 med fleire - Høyring og offentleg ettersyn

Formannskapet vedtok i møte 01.12.2022 i sak FOR-083/22 å legge framlegg til endring av detaljreguleringsplan for Øyra, gbnr 63/6 med fleire, ut på høyring og offentleg ettersyn.

Flyktningtenesta endrar namn til integreringstenesta

Måndag 24. oktober blei det vedtatt at flyktningtenesta endrar namn til integreringstenesta. Det er fleire grunnar til at vi endrar namnet på tenesta. I denne artikkelen skal vi ha fokus på tre viktige punkt: kategorisering, integreringsprosess og identitetsfaktorar.

Hafs barnevernteneste søkjer etter besøksheim, fritidskontakt og tilsynsførar

Kunne du tenkje deg å vere besøksheim, fritidskontakt eller tilsynsførar?  Ta kontakt med HAFS barnevernstenesta for ein uforpliktande prat og meir informasjon.