Fjaler gjer det godt på kulturstatistikk

Norsk kulturindeks er ei årlig oversikt over kulturtilbud og kulturaktivitet i norske kommunar og fylke. Fjaler ligg på plass 27 av over 350 norske kommunar. Slike statistikkar seier ikkje alt. Mykje kan ikkje målast og dette er eit utval av tal - men samtidig så gjev det ein god indikator på at det er eit aktivt både profesjonelt og frivillig kulturliv i kommunen. 

Reguleringsplan for Øyra, gbnr 63/6 med fleire - Høyring og offentleg ettersyn

Formannskapet vedtok i møte 01.12.2022 i sak FOR-083/22 å legge framlegg til endring av detaljreguleringsplan for Øyra, gbnr 63/6 med fleire, ut på høyring og offentleg ettersyn.

Flyktningtenesta endrar namn til integreringstenesta

Måndag 24. oktober blei det vedtatt at flyktningtenesta endrar namn til integreringstenesta. Det er fleire grunnar til at vi endrar namnet på tenesta. I denne artikkelen skal vi ha fokus på tre viktige punkt: kategorisering, integreringsprosess og identitetsfaktorar.

Hafs barnevernteneste søkjer etter besøksheim, fritidskontakt og tilsynsførar

Kunne du tenkje deg å vere besøksheim, fritidskontakt eller tilsynsførar?  Ta kontakt med HAFS barnevernstenesta for ein uforpliktande prat og meir informasjon.

Kva er eigenberedskap

  Eigenberedskap handlar om å vere førebudd på å møte uventa situasjonar. Jo fleire som er i stand til å ta vare på seg sjølv og hjelpe andre ved ei hending, jo betre rusta står vi som samfunn.

Fjaler ungdomsråd

Vi er glad for at vi har har fått etablert Fjaler ungdomsråd att etter nokon år i dvale. I dag hadde vi fyrste møte med eit fulltallig ungdomsråd med mange spennande saker på agendaen.     

Mindre endring av Jensbua reguleringsplan - planID 202201 - Høyring

Mindre endring av Jensbua reguleringsplan føreleggjast med dette berørte myndigheiter, eigarar og festarar av eiendommer som direkte berøres av vedtaket og andre berørte jf. Pbl §12-14 tredje ledd.  

Ny aktivitetskalender for Fjaler

I forbindelse med lansering av nye heimesider 1. september 2022 så lanserte vi også ein ny aktivitetskalender.  Vi håper at denne kalenderen skal vera ein god oversikt over kva aktivitetar som skjer i kommunen. Er det aktivitetar du saknar og som du meiner bør stå? Ta kontakt med Ingeborg Tysnes på epost iot@fjaler.kommune.no   

Velkomen til Fjaler kommune si nye heimeside!

I dag har Fjaler kommune fått ny heimeside. Vi er veldig glade for å no kunne tilby innbyggjarane våre ei oppdatert og universelt utforma heimeside.