Informasjon om fugleinfluensa

Det er per 03.08.23 ikkje påvist fugleinfluensa i Fjaler kommune, men kommunen er i beredskap om det skulle bli oppdaga større mengder død fugl.

Oppheving av reguleringsplanar - Varsel om oppstart

Fjaler kommune har starta arbeid med oppheving av reguleringsplanar som er eldre enn 10 år og varslar med dette oppstart på planarbeidet. 

Har du sett hamnespy?

Hamnespy er ein framand art som legg seg som store teppe på havbotn, og fortrengjer andre artar. Hamnespy kan få alvorlege konsekvensar for norske kystområde og marine næringar. No treng vi hjelpa di til å stoppe spreiinga av hamnespy. 

Landbasert akvakulturanlegg Lutelandet - offentleg ettersyn

Bulandet Miljøfisk AS / Bue Salmon AS søkjer om løyve til etableringa av landbasert akvakulturanlegg for produksjon av 30 000 tonn matfisk og settefisk av laks og aure på industriområdet på Lutelandet.   

Mobilt pass- og ID-kontor i Askvoll

26.-27. oktober 2023 er mobilt passkontor tilbake i Askvoll. Du må bestille time på førehand.

Snakk om sjølvmordstankar - det kan redde liv

 

Godkjende partilister til kommunestyrevalet 2023

Her finn du listene frå partia som vart godkjend av valstyret 25.05.23. 

Endring i nokre bussruter frå 8. mai som følge av vegarbeidet på Fv. 57

På grunn av vegarbeid ved Nistadlia mellom Førde og Dale, vil det bli endringar for fleire turar frå 8. mai.

Skal du bygge pergola? Sjekk om du må søke

No nærmar sommaren seg og mange er starta med å planlegge små og store byggverk i hagen. 

Vedtak av plan - Reguleringsplan for Lammetun

I kommunestyre 15.12.2022 vert det gjort følgjande vedtak: «I samsvar med plan-. og bygningslova §12-12 vert detaljreguleringsplan for Lammetun datert 23.11.22 vedteken. Grunna motsegn på området BC2_1 vert planen oversendt til departementet for endeleg avgjerd.»