Biologar på feltarbeid i elvar i Fjaler kommune

Kommunen samarbeider med andre kommunar i vassområdet, fylkeskommunen og Statsforvaltaren om å undersøke fleire elvar. Undersøkingane vil gje svar på kva for miljøtilstand vassførekomstane våre har og gje ein peikepinn på eventuell ureining. 

Undersøkinga er ein del av arbeidet for at alle innsjøar, elver, kystområde og grunnvatn skal oppnå miljømål etter vassforskrifta. Rådgivende biologer AS er leigd inn til å samle inn og analysere vassprøver, botndyr og begroingsalgar. Undersøkingane vil skje i perioden mai-november.

Resultata frå undersøkingane vil bli gjort tilgjengelege på nettsida Vestland - Vannportalen vår-sommar 2025. De kan også få tilgang til resultata på Vann-nett.no, der de og finn informasjon om andre miljøundersøkingar, tilstand, identifiserte påverknader, tiltak, m.m. for dei elvene og innsjøane de er interesserte i.

I kommunen blir følgande vassdrag undersøkt i 2024:

Standard undersøking omfattar vassprøve 4 gonger, botndyrsprøve vår og haust og begroingsalgar seinsommar.

Sunnfjord vassområde

/ Kommune:

Vassførekomst (Vann-Nett)

Vann-nett ID

LokalitetType undersøking
FjalerBygdevågen082-17-RBekk ved Folkestad (St.1)Standard
FjalerElv ved Haugen082-208-RFjaler Haugen utløp til StorelvaStandard
FjalerStavdalselva082-92-RFlekke, St. 2Standard
FjalerTilløp Storelva, Dale082-98-R Standard
FjalerÅsnes082-70-RÅsnesStandard
FjalerÅsnes082-70-RÅsnes, oppstraums bustadarStandard