Fv 57 Strandanes - Holmeli, Dalsfjordvegen - Varsel om oppstart av planarbeid

I samsvar med plan- og bygningslova §12-8 vert det med dette varsla oppstart av endring av reguleringsplan for FV57 Strandenes – Nistadlia, del av Dalsfjordvegen. Vestland fylkeskommune skal i samarbeid med Fjaler kommune gjere ei vesentleg endringar i planen. Vi ber med dette om innspel til arbeidet. Planen vert utarbeidd i samsvar med plan- og bygningslova § 12-3.

Bli med på fotokonkurranse - Sommar i Fjaler

Vil du dele ditt beste Fjaler-foto med oss? Vi inviterer til årstids-fotokonkurranse og startar no med Sommar.

Kunngjering - oppheving av reguleringsplanar

Kommunestyret vedtok i sak K 20/24 oppheving av følgjande reguleringsplanar som er lista opp under:

Kunngjering av vedtak - Kommuneplanen sin arealdel 2024-2036

I samsvar med plan- og bygningslova § 11-15 vart kommuneplanen sin arealdel vedteken av kommunestyret 21. mars 2024 i kommunestyresak 021/24.

Har du ein godkjend bustad som du ynskjer å leige ut?

Fjaler kommune har behov for fleire bustader til flyktningar. Har du ein godkjend bustad du vil leige ut kan du registrere den i skjema eller ta kontakt med oss på e-post eller telefon. Registreringa er ikkje bindande. 

Høyring - Kommunal planstrategi for Fjaler kommune

Kommunestyret i Fjaler gjorde i kommunestyresak 058/24 vedtak om å legge ut kommunen sin planstrategi for 2024-2027 ut på høyring og offentleg ettersyn. Høyringsfrist er sett til 15.08.2024.

Høyring - alkoholpolitiske retningslinjer 2024-2028

Fjaler kommune legg med dette utkast til alkoholpolitiske retningslinjer 2024-2028 ut på høying.  Høyringsfristen vert sett til 25. august 2024.

Folkehelseinstituttet (FHI) har oppdaterte sine råd om kikhoste

Det er eit og anna tilfelle med kikhoste no også i våre kommunar, seier kommuneoverlege Bård Flattun Lilleeng.

Tinging av skogbruksplan

Kommunen har i samarbeid med skogeigarlaga og AT Skog sendt ut tilbod til skogeigarar om å tinge ny oppdatert skogbruksplan med miljøregistering slik at eigedomen blir sertifisert til å omsette tømmer.   Tingingsfrist 25. juni 2024.

Biologar på feltarbeid i elvar i Fjaler kommune

Kommunen samarbeider med andre kommunar i vassområdet, fylkeskommunen og Statsforvaltaren om å undersøke fleire elvar. Undersøkingane vil gje svar på kva for miljøtilstand vassførekomstane våre har og gje ein peikepinn på eventuell ureining.