Nyhende ny
Publisert 27.03.2017

Telenor og Canal Digital har sendt ut invitasjon til informasjonsmøte om fiberutbygging i Fjaler kommune - Grytøyra og Våge i Fure og Våge grendahus 30 mars kl 18-19.

Invitasjonen kan du lese her (PDF, 166 kB).

Publisert 27.03.2017
Gråtass redder gården

Her er kinoprogram for april på Fjaler Kino i Dale og på Bygdekinoen på Grytøyra. Plukk ut ein film, spør ein ven og ta ein tur på kino! Du finn oppdatert program i papir-Firda og Det skjer på papir og nett, på plakat-tavla ved Coop Dale, på fb Fjaler Kino og her på Kva skjer, så då har du alle sjanser til å få det med deg!

Publisert 23.03.2017
difi_580x500_virksomhet_nynorsk.jpg

Fjaler kommune vil l løpet av mars og april gå over til å sende post digitalt. Har du allereie skaffa deg digital postkasse hjå Digipost eller e-Boks, vil breva komme i den postkassen du har valt. Om du ikkje har valt digital postkasse, vil breva komme i Altinn.

Publisert 23.03.2017
Vegen mot Guddal

No kan du søkje om tilskot til utsiktsrydding.  Målet er å betre utsikta frå ferdselsårer, vegkantar og vegnære utkikkspunkt.  Fylket har fått ei ramme på 9,2 mill kr som skal fordelast i 2017, og søknadane vert handsama fortløpande.

Publisert 22.03.2017
2017-03-20-NordensDag.jpg

23. mars er Nordens dag og dagen vert markert over heile Norden. Dagen feirar det nordiske samarbeidet og inngåinga av Helsingforsavtalen i 1962. Denne avtalen regulerer det offisielle nordiske samarbeidet og legg grunnen for mykje av kontakten vi har med våre nordiske naboar i dag.

 

Publisert 20.03.2017
Bilete demensteamet.jpg

Her er det nye demensteamet i Fjaler Kommune.  

Publisert 17.03.2017
Helsestrategi .jpeg.jpg

Sjå etter Fjalerundersøkinga i posten frå 20. Mars!  

Publisert 15.03.2017
Skjønnheten%20og%20Udyret.jpg

Sjå kinoprogrammet i mars for Fjaler Kino, Trudvang i Dale og Bygdekinoen i grendahuset på Grytøyra.

Sjå også kalenderen Kva skjer?  her på sida, annonsering i Firda, facebook FjalerKino og plakatar for Fjaler Kino ved Coop Dale og Filmweb.  Og hugs - film er best på kino! Ta med deg ein ven og sjå ein film!

Publisert 10.03.2017
Kvernhus Hovland

Fjaler kommune har i år fått kr. 240.000 i SMIL-midlar.  Føretak eller eigarar som driv eller eig ein landbrukseigedom kan søkje. Vilkåret er at det er tilskotsberettinga produksjon på eigedomen og at søkjar er registrert i einingsregisteret.

Publisert 10.03.2017
Drenering på Holt

Fjaler kommune har fått tildelt kr. 160 000 i tilskot til drenering av jordbruksareal i 2017.

Det er ikkje søknadsfrist, så søknader kan sendast inn fortløpande fram til 15. oktober til Landbruksforvaltninga i Askvoll og Fjaler. Ved søknaden må det leggast med kart der grøftene er innteikna.

Publisert 06.03.2017
Tubfrimerke.JPG

Brukte frimerker vert til gode tiltak for funksjonshemma barn og unge.

 

Publisert 03.03.2017
FjalerFrende 2017

Det trur vi! Det er berre det at du har nokre spørsmål og er litt usikker? Vi skal forklare:  

Publisert 02.03.2017
Myntar

I kommunestyret 19.12.2016 vart det gjort fylgjande vedtak i sak 127/16 :

Publisert 28.02.2017
Fredensborg

Med visning til eigedomsskattelova §§ 14 og 15 er lista over eigedomar med tilhøyrande eigedomsskatt og takst no lagt til offentleg ettersyn på Fjalerhuset i 3 veker frå 1. mars.

 

Skattesetel er sendt heimelshavar 

  

Publisert 31.01.2017
Yksnebjør barnehage

Du kan no søkje om barnehageplass til nytt barnehageår som startar 21. august 2017.

Kommunale og private barnehagar har samordna opptak med felles søknadsstad og fristar.

Søknadsfrist er 1. mars.

Publisert 30.01.2017
Kari%20Bremnes%20i%20Kings%20Bay.jpg

Her er filmar for heile februar. Det kan komme endringar, så sjekk også plakat-tavla ved Coop Dale, Firda, Kva skjer og facebooksida til Fjaler Kino . Vi oppdaterer så snart vi får beskjed!

Og hugs: Film er best på kino!

Publisert 06.01.2017
babysymjing.jpg

"Fortsatt foreldre" er eit kurs for deg som ynskjer å skape eit godt nok foreldresamarbeid med ekspartnar etter samlivsbrotet. Eit kurs - fem tema - fem samlingar.

Publisert 06.01.2017
Doktorting 15

Frikort for eigendelstak 2 er automatisert frå 1.januar 2017. Frå denne dato slepp du å søke om frikort for helsetenester. Frikortet automatisk i posten innan tre veker etter at eigendelstaket på 1 990 kroner er nådd. 

Publisert 05.01.2017
Helsetunet

Helsestrategiplan er planen for korleis dei kommunale helse- og omsorgstenestene skal vere i framtida.

Publisert 22.12.2016
mat.jpg

 

 

 

Publisert 21.12.2016
Plankart Steien.JPG

Formannskapet vedtok i møte 05.12.16, sak F 102/16 å leggje reguleringsplan for Steien gbnr 64/167 ut til offentleg ettersyn.

 

Føremålet med planen er tilrettelegging av areal til forretning, tenesteyting og bustad i samsvar med kommunedelplan for Dale. Utbetring av vegkryss mellom fv 57 x Jarstadvegen inngår og i planen.

Publisert 19.12.2016
Kjerstin Boge Solås.jpg

Fjaler kommune gratulerer landslaget i handball med Europameisterskapet. Spesielt vil vi gratulere Fjalerjenta Kjerstin Boge Solås. Vi er stolte og synest Kjerstin er eit godt førebilete for ivrige lokale idrettsspirer! Kommunen vil sammen med Dale idrettslaget lage til ein heimkomsfest torsdag 22. desember kl. 14.00 i Fjalerhallen i forbindelse med at Kjerstin skal ha ei trening for yngre lag.

Publisert 12.12.2016
Danseoppvising

Hyllestad og Fjaler kulturskule startar saman med Dans Utan Grenser (DUG) opplæring av nye danseinstruktørar innan moderne dans i januar 2017. Utdanninga vil føregå fram til om lag oktober, med ei samlingshelg kvar månad i perioden januar til mai, samt i september og oktober.

Opplæringa er gratis. Aktuell aldersgruppe er frå ca. 6. klasse og oppover, og dette er ope for både gutar og jenter.

Meir informasjon om opplæringa finn du på Hyllestad kommune si heimeside

Publisert 06.12.2016
Digitalradio 2017

Radioskiftet nærmar seg med stormskritt. Veit du kva radiokanalar som blir heildigitale og når radioskiftet skjer der du bur?

Publisert 18.11.2016
Dansoppvising

Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (bufdir) lyser ut midlar for 2017. Målgruppa for tilskotsordninga er born og unge i familiar med sosiale eller økonomiske utfordringar. Søknadsfrist: 2.12.2016.

Publisert 17.11.2016
Folkestad hyttefelt.PNG

I samsvar med plan- og bygningslova §§ 12-11 og 12-12 vedtok kommunestyret i møte den 14.11.16, sak K 109/16,  endring av deler av reguleringsplan for hytter på gbnr 278/2, 279/2 og bustader på gbnr 279/12 i Folkestad, Folkestad hyttefelt

Kommunestyret sitt vedtak kan påklagast, jf. Plan- og bygningslova og forvaltningslova. Klagefristen er tre veker frå kunngjeringa. Krav om erstatning og innløysing etter plan- og bygningslova må vere framsett innan tre år etter kunngjeringa. Klage kan sendast til Fjaler kommune, pb.54, 6961 Dale eller på e-post til post@fjaler.kommune.no

Les dokumenta her:

Saksutgreiing (PDF, 396 kB)

Planomtale (PDF, 10 MB)

ROS-analyse (PDF, 2 MB)

Reguleringsføresegner (PDF, 497 kB)

Plankart (PDF, 318 kB)

 

Publisert 16.11.2016
Pølser på bål Foto Ragnhild Berger Follevåg.jpg

Dette er ein plan som skildrar korleis Fjaler kommune skal få fleire til å vera i fysisk aktivitet. Den handlar både om tiltak som i hovudsak kulturkontoret og folkehelsekoordinator har ansvar for å følgje opp - og kva anlegg for fysisk aktivitet ein skal sette i stand eller bygge dei neste 4 åra.

Kva skal til for at du skal verte fysisk aktiv på ein slik måte at det forbetrar di folkehelse? Kva er viktig i di grend?

Planen ligg på høyring i perioden 16.november 2016 til 4. januar 2017.

Har du innspel til denne planen kan det sendast til postmottak@fjaler.kommune.no eller i brev til Fjaler kommune, pb 54, 6961 Dale i Sunnfjord.

Publisert 11.11.2016
Straumnes grendahus

Sogn og Fjordane  fylkeskommune har nyleg revidert retningslinjene for desentralisert ordning for tilskot til kulturbygg. Sjå vedlegg (PDF, 344 kB) eller gå inn på heimesida til fylket på www.sfj.no.

Søknadsfristen for å sende søknad inn til fylkeskommunen er 30. april. Alle søknadar skal sendast inn via nettsida www.idrettsanlegg.no. Dersom kulturbygget ikkje har anleggsnummer så er det kulturkontoret som kan opprette dette. Søknaden går i fyrste omgang til Fjaler kommune for gjennomgang og godkjenning. Dersom det er fleire søknadar så må desse prioriterast politisk. Frist for å sende inn til kommune er difor 15. mars.

Publisert 27.10.2016
Plaomriss.PNG

I samsvar med § 12-8 i plan- og bygningsloven varsles det herved start av planarbeid

etter § 12-3, detaljregulering bustadområde Steia tun, gbr. 64/1. Plan-id 1429 2016 04.

Utbygger er Vestbygg AS.

Det ble avholdt oppstartsmøte med Fjaler kommune den 27.09.2016. Der gikk det frem at planarbeidet ikke utløser krav om planprogram eller konsekvensutgreiing.

Planområdet er på 11 daa og er vist på vedlagd kart. Formålet med planarbeidet er å legge til rette for konsentrert boligbygging i aktuelt område.

Planforslag samsvarer med overordnet plan.

Varsel om start av planarbeidet sendes til grunneiere, naboer, offentlig myndigheter og ev. andre interessenter. Planarbeidet er i tillegg til dette skrivet varslet med kunngjøring i avisen Firda på Vestlandshus AS sine nettsider www.vestlandshus.no/regulering/ og på Fjaler kommune sin hjemmeside www.fjaler.kommune.no.

Eventuelle merknader eller opplysninger som bør leggest til grunn for planleggingen skal sendest til VestlandsHus AS, Lerstadvegen 517, 6018 Ålesund, eller som e-post til regulering@vestlandshus.no innen 09. desember 2016.

 

 

Publisert 21.10.2016
Tre og foss

Alle kvinner fødd 1991 og seinare får frå hausten 2016 tilbod om gratis vaksine mot humant papillomavirus (HPV-vaksine) gjennom eit toårig vaksinasjonsprogram. Oppstart av programmet blir i november 2016. Vaksina anbefalast til unge kvinner for å forebygge livmorhalskreft og forstadium til livmorhalskreft forårsaka av HPV-infeksjon.

Publisert 19.10.2016
Akvarell  Charlotte Rintler.jpg

Er du mellom 12 og 19 år, kan du melde deg på akvarellkurs med Charlotte Rintler. Ho vil gje deg ein smak av ulike metodar og teknikkar og etterpå får du stille ut det du lagar. Dette skjer i Studio Nova 13. november: Meld deg på så snart du kan! 

 

 

 

 

Publisert 13.10.2016
Trudvang i Dale

Ynskjer du å styrke og utvikle ditt lokale kulturbygg? Huset i bygda arrangerer Kulturbyggkonferansen 2016.

 


Dato: 12. november 2016
Stad: Lagshuset Fram, Stårheim, Eid kommune
 

Meir informasjon om tema og påmelding finn du her:

Kulturbyggkonferansen 2016 (PDF, 224 kB)

Publisert 03.10.2016
skilt.jpg

Formannskapet vedtok i møte den 20.09 å opprette fem nye adresseparsellar (sak F 072/16) og fem av dei vedtekne namna fekk justert skrivemåten som følgje av klage frå Kartverket (sak F 071/16).

 

Publisert 21.09.2016
skilt.jpg

 

Kartverket har meldt til kommunen at i samband med fastsetting av adressenamna i kommunen, må det fastsettast rett skrivemåte av opphavsnamnet til adressenamnet i namnesak etter stadnamnlova.

Publisert 13.09.2016
Elvestien

Sogn og Fjordane fylkeskommune inviterer kommunar og andre interesserte å kome med innspel til rutetilbodet som skal gjelde frå juni 2017. Fylkeskommunen bed om at alle innspel vert sendt via kommunane. 

Publisert 30.08.2016
skilt.jpg

Fjaler kommune skal innføre offisielle adresser, eit fellesprosjekt med dei andre HAFS-kommunane. Det betyr at alle eigedomar får ei vegadresse med vegnamn og tilhøyrande nummer. Namna på dei ca 70 vegparsellane er no fastlagt, og neste etappe er å kjøpe skilt og skiltmateriell som i neste omgang skal setjast opp. Innkjøpstenesta til Sogn og Fjordane fylkeskommune har på vegne av HAFS-kommunane og 14 andre kommunar i fylket utarbeidd anbodsdokument for kjøp av skilt og skiltmateriell. Innkjøpet er av ein slik storleik at det er lagt ut på Doffin.

I tillegg er det ønskjeleg å få inn prisar på fundamentering og montering av skilta. Kvar kommune står fritt til å velje ekstern leverandør eller bruke eigne ressursar. Dersom lokale entreprenørar er interesserte i å gje pris på fundamentering og montering av skilta i Fjaler kommune kan det gjerast via nettsida doffin.no med referansenummer 2016-653362.

 

Publisert 30.08.2016
Skilt Grytøyra

Telenor og Canal Digital vann det offentlege anbodet om breibandsutbygging i Fjaler, og startar no saman med Fjaler kommune, utbygging av tv og fibernett i Våge og Grytøyra.

Publisert 26.07.2016

Serviceskyss er eit transporttilbod som er ope for alle. Det er først og fremst tenkt som eit tilbod til eldre eller dei som har vanskar med å følgje offentlege transporttilbod, eller dei som har lang veg til slik skyss.

Publisert 02.06.2016
Planter

Fjaler kommune sitt sentralbord og kundemottak på sørviskontoret ope kl. 0900 – 14.00. 

 

Opningstida er lik heile året. 

Publisert 23.05.2016
Himmel blå

Foreldre med barn i barnehage skal ikkje betale meir enn makspris for ein barnehageplass. I tillegg er det fleire moderasjonsordningar som gjeld foreldrebetaling i barnehage.

Publisert 13.05.2016
juni gudsteneste sommar blomar

Norsk Tipping og Norsk kulturskuleråd delar årleg ut 1 million kroner fordelt på 100 unge, talentfulle kulturskule- elevar. Desse får kr. 10.000,- kvar. 

Også i år har Hyllestad og Fjaler kulturskule eit talent som er heilt oppe i landstoppen, og dermed kom gjennom nålauget og vert tildelt eit slikt stipend.

Dette er dansaren Tormod Skår Midtbø - vi gratulerer, og er stolte både på dine og eigne vegne!

Du kan lese heile artikkelen på Hyllestad si heimeside.

Publisert 10.05.2016
Skogdag på Igelkjøn

 Søknadsfrist 1. juni 2016. 

Publisert 22.04.2016
Rundballing

27. april startar Tenden Miljø på ei runde med innsamling av landbruksplast over store deler av fylket.

 

 

Tenden Miljø er klare for den årlege runda med innsamling av landbruksplast. Hugs at plasten må vere rein, og at den ikkje skal leggast ut før tidlegast to dagar før hentedatoen.

Publisert 08.04.2016
juni gudsteneste sommar blomar

Følgjande medlemmer er valt til å vere med i Fjaler eldreråd i perioden 2015-2019:

Frå Fjaler Pensjonistlag:
Sigurd Sande - leiar
Olav K Strand - nestleiar
Jakob Aase
Ruth Skadal - kasserar

Politisk valde
Magnus Løvik (AP)
Vara: Hans Stav (KRF)


Sekretær er oppnemnd av rådmannen og er folkehelsekoordinator Kristin Rivedal Yndestad.

Aktuelle saker til rådet kan meldast til medlemmene eller sekretær.

Publisert 04.04.2016
Badevika

 

 

Eit klart fleirtal i Fjaler ønsker ein storkommune i Hafs, dette kjem fram i spørjeundersøkinga som vart gjennomførd.

Publisert 29.03.2016
Fjalerhallen

Fjaler kommunestyre har vedteke oppstart av revidering av denne planen. Det er utarbeidd eit framlegg til planprogram som vert lagt ut til ettersyn i perioden 30.03.16-12.05.16. 

Føremålet med planarbeidet er mellom anna å lage ei målsetting for kommunen si satsing på idrett og friluftsliv og ei målsetting for heilskapleg tenking rundt anleggsutbygging og sikring av areal.

Innspel til planprogram og til innhald i sjølve planen ynskjer vi å få inn via heimesida. Skriv høyringsuttale som du finn under fana Sjølvbetening. Du kan også sende epost til postmottak@fjaler.kommune.no.

Publisert 18.03.2016
eldsjeler.jpg

Støttelaget har i 2015 bevilga 190 000 kroner til Fjaler Sjukeheim. 

Publisert 16.03.2016
september.jpg

I samband med at Fjaler kommune denne våren skal ta stilling til kommunesamanslåing, vert det lagt opp til fylgjande informasjon til innbyggjarane

Publisert 15.03.2016
skog5.jpg

Fjaler kommune har ikkje midlar til fordeling til lag og organisasjonar i 2016. Dette vart kutta i budsjettprosessen i desember.

Einaste mogelegheiten for midlar er dersom det er eit ungdomsprosjekt. Ungdommens kommunestyre har 25 000 til fordeling i 2016. 

Publisert 15.03.2016
Klatring

Dagleg opningstid i SFO er etter behov innanfor ei tidsramme frå 07.00 – 16.30. 

NB! SFO- tilbodet på torsdagar er lagt til Dingemoen skule, dette gjeld for heile kommunen.

Publisert 01.03.2016
DSC_2754.JPG

Den nasjonale barnehagedagen vart også markert i Fjaler.

Dette året handlar barnehagedagen om barnehagen sitt arbeid med å sikre barn ei god språkutvikling: Ein har særleg lagt vekt på å lese høgt for og med barna.

Dette arbeidet synleggjorde Yksnebjør barnehage ved å ha med grupper av barn som vart lest for frå eventyret om Raudhette og ulven i biblioteket sine lokale.

I tillegg hadde dei laga utstilling utanfor biblioteket. Utstillinga handla om bøker og lesing. Dei viste døme om kva dei hadde jobba med den siste tida - mellom anna fabelen "Gåsa, katten og hanen" av Jakob Sande.

Denne utstillinga vil bli ståande fleire veker framover - så nytt høvet til å sjå dersom du er innom Fjalerhuset.


Formålet med Barnehagedagen er å synliggjere kva barna får oppleve, erfare og lære i barnehagen. Framleis er det mange som ikkje har god nok kjennskap til innhaldet i det pedagogiske arbeidet i barnehagene. Det håper vi Barnehagedagen kan bidra til å gjere noko med. 

Publisert 01.03.2016
Jakob Sande-tunet

Med visning til eigedomsskattelova §§ 14 og 15 er lista over eigedomar med tilhøyrande eigedomsskatt og takst no lagt til offentleg ettersyn på Fjalerhuset i 3 veker frå 1. mars

 

Skattesetel er sendt heimelshavar 

Publisert 25.02.2016
Spor

Formannskapsmøtet som var planlagt til 29. februar er avlyst på grunn av få saker. Nytt møte er planlagt til 14. mars, i førekant av kommunestyret sitt møte same dag. 

Publisert 15.02.2016

Mindre endring av reguleringingsplanen for Granden vart vedteken i formannskapet sitt møte 09.06.2015, sak F 64/15. Plandokumenta kan lesast nedanfor:

Plankart (PDF, 3 MB)

Føresegner (PDF, 11 kB)

Sak F 65/15 (PDF, 242 kB)

Publisert 02.02.2016
Danseoppvising

Førde/ Naustdal og Hyllestad/ Fjaler kulturskular skal dele ut ein kulturpris til elev(ar) ved våre skular, i samarbeid med Nordea. Nordea sin kulturpris går til ein person eller ei gruppe som har utmerka seg med eit særskilt formidlings- og utøvartalent innan kunst/ kultur, og som har ambisjonar om å utvikle talentet sitt vidare. Det vert delt ut ein pris i kvar kulturskule.
Søknadsfrist er 01.03.2016.

Meir om Nordea sin kulturpris kan du lese om på heimesida til Hyllestad kommune.

Publisert 22.01.2016
Myntar

I kommunestyret 14.12.2015 vart det gjort fylgjande vedtak i sak 125/15 

Publisert 19.01.2016
Vårsol

Planlagde møte i formannskap og kommunestyre 2016 finn de her:

 

Møteplan 2016 (PDF, 245 kB)

Publisert 13.01.2016
Dalsfjordbrua

 

Ola Hovland har sagt opp sin stilling som rådmann i Fjaler kommune for å ta til i stilling som COO (Chief Operating Officer) ved UWC (Red Cross Nordic).

Ola har jobba som rådmann i over 8 år og signaliserte til politisk leiing i januar  2015, at han ikkje kom til å fortsette så mykje lenger. Bytte av jobb skyldast ynskje om å søke nye utfordringar.

 

Publisert 13.01.2016
Himmel blå

Fylkesmannen arrangerer samling for representantar og verjer for einslege mindreårige tysdag 26. januar 2016 i Hyllestad. Påmeldingsfrist er 20. januar 2016.

 

 

Publisert 12.01.2016
Hjort

Fristen for å sende inn fellingsrapport etter jakta er seinast 14 dagar etter at valdet har avslutta hjortejakta. 

Publisert 22.12.2015
Vinter

I kommunestyret 14.12.2015 vart det gjort fylgjande vedtak i sak 125/15

Publisert 21.12.2015
e-melding.jpg

Bistand og omsorg har sidan desember 2013 hatt e-meldingsutveksling med Fjaler legekontor og Helse Førde. No er det også opna for e-meldinger med   Helse Stavanger, Helse Fonna, Helse Bergen og Haraldsplass Diakonale Sykehus.

Publisert 21.12.2015
Karin Strand.jpg

Karin Strand har gjennomført eit 3-årig masterstudie i Samhandling innan helse- og sosialtenester. Masteroppgåva omhandlar dei erfaringar tilsette innan helse- og omsorgstenestene har ved avvikshandsaming, og om denne prosessen fører til læring og betre kvalitet på tenestene.

Publisert 14.12.2015
DSC_2738 ordna.jpg

 

Føremålet med Fjalerprisen er å gje honnør for særleg innsats til beste for kommunen og å setje fokus på nyskaping, openheit og inkludering.

 

Kandidatane skal i tråd med føremåla ha:

•          profilert Fjaler kommune på ein positiv måte

•          bidrege særskilt til å utvikle Fjalersamfunnet

•          bidrege særskilt til marknadsføring av Fjaler kommune

•          ytt ei ekstra innsats for å fremje nemnde verdiar

 

Det skal godt gjerast å finne ein kandidat som fyller kriteria for å få Fjalerprisen på ein betre måte enn UWC Røde Kors Nordisk.

 

UWC opna i 1995 og har i år 20-årsjubileum. Skulen har med sine 200 elevar frå rundt 90 nasjonar markert seg på fleire positive måtar, både lokalt, nasjonalt og internasjonalt i desse åra. Skulen har også 50 tilsette og er difor også ein svært viktig arbeidsplass i kommunen.

 

UWC er ein internasjonal vidaregåande skule på høgt fagleg nivå. UWC gjev utdanning til ei kraft som foreinar folk, nasjonar og kulturar for fred og berekraftig framtid. Vi er heldige som har denne skulen i vår kommune.

 

På mange måtar kan vi snakke om eit Fjaler før og eit Fjaler etter etableringa av UWC. Etableringa førte til at kommunen vart internasjonal, vi fekk eit heilt spesielt og positivt særpreg og institusjonen har prega samfunnet på mange måtar. Aller mest merkar ein dette i grenda Flekke – men også i resten av kommunen og regionen ser vi ringverknader. UWC er oppteken av å vera samfunnsaktør – og dei engasjerer seg i aktivitetar som fotball for utviklingshemma, dei besøker asylsøkjarar på mottak i Førde og er med på andre viktige hendingar i regionen.

 

Dette skuleåret fekk ein også til eit samarbeidsprosjekt mellom UWC og Dale vidaregåande skule, der elevar frå heile Sogn og Fjordane har mogelegheit til å gå på ei IB-linje knytt til UWC. Dette er ei høgt ankerkjend  internasjonal utdanning over to år som tilsvarar Vg2 og Vg3 på studiespesialisering.

 

UWC har også fått til ei vidareutvikling gjennom nybygga knytt til UWC Connect. Dette er eit nytt senter for besøkande, brukt av leirskulen, sommarleirane til Røde Kors og Lions og andre besøkande til området.

 

I løpet av den perioden UWC har vore etablert i Fjaler har det vore innom rundt 2000 ungdommar. Dei har levd to viktige ungdomsår i kommunen, og dei går vidare i livet som gode ambassadørar for oss. UWC er ein av dei beste merkevarebyggarane for Fjaler.  

Publisert 01.12.2015
Myntar

Formannskapet si innstilling til årsbudsjett 2016, økonomiplan 2016-2019 og betalingssatsar for 2016 er no lagt til offentleg ettersyn 

Publisert 27.11.2015
Varsling 24

Fjaler kommune har tatt i bruk varslingssystemet «Varsling 24» for å kunne nå innbyggjarane raskt med viktige meldingar. Varslinga skjer ved utsending av tekstmelding (SMS) til mobiltelefon. Varslingssystemet vil bli brukt ved vasslekkasje, ved feil på avlaupsnett, ved planlagt arbeid på vassleidning, ved feil på leveransar/ kokevarsel, vegmeldingar og andre situasjonar som krev rask informasjon.

Publisert 26.11.2015
Internasjonale Milan og Agata-beskjært.jpg

Nytt nummer av Brua på veg til deg! 

Torsdag og fredag kjem eit nytt nummer av informasjonsmagasinet vårt Brua ut. For første gong vil du få magasinet i fargeutgåve, og med ein heilt ny utsjånad.

Les nyaste utgåva av Brua på nett.

Publisert 06.11.2015
Himmel blå

I samband med Kommunereforma føregår det for tida eit utgreiingsarbeid av fleire moglege modellar for kommunesamanslåing, og som i alt omfattar ti kommunar:  Askvoll, Fjaler, Gaular, Hyllestad, Gloppen, Førde, Flora, Naustdal, Jølster og Solund.

Prosjektgruppa, beståande av ordførarar og rådmenn i desse ti kommunane, ville høyre di meining. Det vart gjennomført ei innbyggjarundersøking veke 42 og 43.

Les resultat og sjå kva folket seier. (PDF, 2 MB) 

Publisert 04.11.2015
Haugland

Med heimel i matrikkelova § 21 og sentral og lokal adresseforskrift vert utkast til adresseplan for Fjaler kommune lagt ut til høyring. 

Publisert 27.10.2015
 
 

I dag, 27. oktober, hadde vi den fyrste samlinga med nytt kommunestyre for ungdom i Fjaler. Ungdommens kommunestyre (UK) skal gjere det mogeleg for ungdom å oppretthalde aktivitetar, utvikle interesser og starte eigne initiativ.

Publisert 16.10.2015
Kjergardsfossen, Flekke

I samsvar med plan- og bygningslova § 11-15 vedtok kommunestyret i møte 07.09.15, sak K 66/15, Differensiert forvaltningsplan for Flekke- og Guddalsvassdraget. Vedtaket kan ikkje påklagast.

Publisert 14.10.2015
Vesle Daniel

Ta telefonen når 73 10 21 00 ringjer.

Du la sikkert merke til informasjonavisa «Puslespelet» som kom i posten onsdag 14. oktober. Som ein del av arbeidet med Kommunereforma, vil Opinion/Norstat starte med ei innbyggjarundersøking torsdag 15. oktober.

I veke 42 og 43 kan det hende telefonen din ringer, og telefonnummeret 73 10 21 00 viser på skjermen.  Då er det viktig at du svarer. 

 

Publisert 05.10.2015
DavidZadig.PNG

I samsvar med plan- og bygningslova § 11-15 vedtok kommunestyret i møte 07.09.15, sak K 76/15, kommunedelplan for Dale. Vedtaket kan ikkje påklagast.

Publisert 02.10.2015
boccia opning 2okt.jpg

No er bocciabana offisielt opna!

Publisert 16.09.2015
Valurne

 

Sjå resultatet av kommunestyrevalet i Fjaler !

Publisert 28.08.2015
AV OG TIL.jpg

I kommunen vår er vi opptekne av å ta vare på alle. Derfor er kommunen i desse dagar med på eit viktig samarbeid med fokus på alkohol og psykisk helse.

Publisert 26.08.2015
Frukt

Frisk og rask er eit tilbod til barn og unge med familie som ønskjer hjelp til livsstilsendring. Det kan vere å verte meir fysisk aktiv, ete betre og få nye vaner.

Publisert 24.08.2015
Klatrepark

Arbeidet med klatreparken i sentrumsparken er i gong. 

Publisert 18.08.2015
Flekke skule

Søknader frå lag og organisasjonar om fast leige av lokale for skuleåret 2015/2016 skal sendast til den aktuelle skulen v/rektor innan
1. september 2015.

 

Skulane i Fjaler

 

 

Publisert 13.08.2015
Friminutt

Måndag 17. august er det skulestart

for alle klassane i grunnskulen i Fjaler.

 

 

 

Publisert 07.07.2015
Motivasjonssykkel.jpg

Sjukeheimen i Dale har no fått motivasjonssyklar!  

Publisert 03.07.2015
Kajakk2.jpg

Vil du låne kano eller kajakk i sommar? Frisklivssentralen har fire kanoar med årer og vestar, samt tre kajakkar med vestar, spruttrekk og åre til låns.  

Publisert 15.06.2015
Vasslilje

Det er gjort 2 endringar i Forskrift om foreldrebetaling barnehage.

  • Frå 1. mai 2015 skal ingen hushaldningar betale meir enn 6 % av inntekta si for ein barnehageplass.

Maksprisen vart samstundes auka frå kr 2.480,- til kr 2.580,- pr. mnd.

 

  • Frå 1. august 2015 har alle 4- og 5-åringar, og barn med utsett skulestart, som bur i hushaldningar med låg inntekt rett til 20 timar gratis opphaldstid i barnehage pr. veke.

Frå 1. august er denne inntektsgrensa sett til kr 405.000,-. For barnehageåret 2015/16 gjeld ordninga for barn fødde 2009 (utsett skulestart), 2010 og 2011.

Publisert 12.06.2015
Hammar

Frå 1. juli vert byggjereglane forenkla. Du kan då setje igang ei rekkje byggjeprosjekt utan å søkje kommunen.

Publisert 21.05.2015
skilt.jpg

Kommunane Askvoll, Fjaler og Hyllestad har i sine budsjett sett av midlar til etablering av vegadresser til adresseeiningane i sine kommunar. Ei felles prosjektgruppe tilrår at kommunane bør etablera eit felles adressesystem og har i det høvet utarbeidd eit utkast til lokal forskrift for systemet.

Adresseprosjektet Askvoll, Fjaler og Hyllestad legg med dette ut til offentleg høyring utkast til felles lokal adresseforskrift for dei 3 kommunane. (heimel i matrikkellova § 21).

Publisert 15.05.2015
Norddalen

Fjaler kommune har etablert tilbod om kommunal brøyting av private vegar/gards- og grendevegar. Bestillingsskjema og informasjon finn du i artikkelen nedanfor.

Alle innmelde kontaktpersonar har fått tilbodet tilsendt. Andre som treng det, kan få det ved å kontakte Fjaler kommune, tlf 57738000. 

Frist for skriftleg tinging av brøyteabonnement: 20.09.2016

Publisert 07.05.2015
Høgdeforskjell mellom NN1954 og NN2000

Fjaler kommune innfører eit nytt NN2000 høgdegrunnlag i kartdata. Endringa vil gjelde frå 12 mai 2015. Kartdata som blir levert av Fjaler kommune, vil etter 12. mai 2015 ha andre høgdeverdiar (andre z-koordinatar) enn dei har i dagens NN1954 høgdesystem.

Publisert 04.05.2015
Kulturpris Fjaler

Norsk kulturforum kårar i 2015 Norges kulturkommune. Prossessen er i full gang, og dei ulike fylka har kåra og sendt inn sine kandidatar. Så også her i fylket. Årets kulturkommune i Sogn og Fjordane er Fjaler kommune.

Publisert 21.04.2015
Planter

Det er gjort endringar i Forskrift om foreldrebetaling i barnehage. Frå 1. mai 2015 skal ingen hushaldningar betale meir enn 6 prosent av inntekta si for ein barnehageplass. Samstundes er maksimalprisen auka frå kr 2 480,- til  kr 2 580,- pr. månad.

Publisert 10.04.2015

Fjaler kommune søkte i 2014 saman med  Sogn og Fjordane fylkeskommune om midlar til breibandutbygging.  Fjaler kommune søkte om tilskot til utbygging av breiband i Flekke- og Grytøyra område og fekk løyving til utbygging av Flekke område. Dette skal ferdigstillast sommaren 2016. No er Fylkeskommunen i gang med ein ny søknad og Fjaler kommune vil søke om midlar til utbygging av Grytøyra- og Våge område.

Publisert 17.03.2015
Himmel blå

Fylkesmannen i Sogn og Fjordane søkjer etter verjer for personar busette i Fjaler kommune og/ eller i nabokommunane.

 

Er du interessert? - her finn du meir informasjon om å vere verje. (PDF, 9 kB)

Publisert 27.02.2015
Jensbua på Leitet

Kunngjering om utskriven skatt  2015

 

Med visning til eigedomsskattelova §§ 14 og 15 er lista over eigedomar med tilhøyrande eigedomsskatt og takst no lagt til offentleg ettersyn på Fjalerhuset i 3. veker frå 1.mars.

Skattesetel vert sendt heimelshavar.

Publisert 23.02.2015
Hjort

I 2014 vart det felt 582 dyr under hjortejakta, noko som er ein reduksjon på 6% og 2% prosent, samanlikna med uttaket i hjortejakta i 2013 og 2012.

 
 
Login for redigering