Aktuelt
Publisert 22.09.2020

 Inger Anne Nordbøe er tilsett som psykolog i Fjaler kommune i eining helsetenesta. Ho har 50% stilling i kommunen.

 

 

 

Publisert 22.09.2020

 Frå 28 september til 2 oktober vert fleire vegar i Fjaler kommune asfaltert. Kommunen vil nytte befolkningsvarsling for å varsle når meir nøyaktig dato er bestemt

Publisert 28.04.2020

Artikkelen blir oppdatert kvar veke etter at det har vore møte i beredskapsleiinga.

Publisert 03.09.2020

 
I medhald av plan- og bygningslova § 12-10 vert framlegg til endring av detaljreguleringsplan for Lammetun lagt ut på høyring og offentleg ettersyn. 

Publisert 03.09.2020

Kreftsjukepleiar i Fjaler kommune er sjukepleiar Charlotte Bjørvik. Ho er tilsett i 30 % stilling. Kreftomsorga i kommunen er eit lågterskeltilbod, der både pasient og pårørande kan ta direkte kontakt. Kreftsjukepleiar kan kontaktast i alle fasar av sjukdomen.

 

 

Publisert 27.08.2020

 

 

Publisert 27.08.2020

LivOGLyst-konferansen er ein møtestad og arena for alle som er interessert i lokalsamfunnsutvikling. Tema for årets konferanse er Kreativ mobilisering.

 

 

 

Publisert 26.08.2020

 
Sparebankstiftinga Fjaler løyver inntil kroner 150.000 til å dekke meirkostnader/godtgjersle for dugnad med ekstra reinhald og meirkostnader til leige av lokale for lag og organisasjoner som ikkje får bruke sin vanlege plass i korona-tida, eller som får meirkostnader.

 

Publisert 24.08.2020


Vestland fylkeskommune deler kvart år ut sju utviklingsstipend à 40 000 kr til unge idrettsutøvarar. Stipenda går til utøvarar som markerer seg med gode nasjonale og internasjonale prestasjonar innan sin idrett. Ein person kan berre motta stipendet ein gong.

Målet med stipendet er å gje mottakarane høve til å vidareutvikle seg innan den aktuelle idretten. Stipendet skal også vere ein stimulans til vidare satsing.
 

Publisert 21.08.2020