Aktuelt
Publisert 30.06.2020

Kommunestyret gjorde i møte den 18.06.2020 i sak KOM-074/20 følgjande vedtak:

I medhald av plan- og bygningslova § 12-12 vert detaljreguleringsplan for Fv. 57 - Strandenes-Nistadlia, med plandokument datert 11.05.2020, vedteken.

  

 

Publisert 18.06.2020

 
Alle kommunar skal no ha kapasitet til å teste 5% av innbyggjarane dersom lege mistenker dei har Covid-19.

Publisert 05.06.2020

Kommunane Hyllestad, Fjaler, Høyanger og deler av Sunnfjord kommune har fått forlenging av betinga skadefellingsløyve på ein ulv. Løyvet gjeld frå 18. juni til og med 2. juni.
 

Publisert 02.06.2020

  
Frå 1. juni kan alle 1. - 7.- klassingar i Fjaler Kommune vere med på Noregs kulaste lesekampanje, saman med barn frå heile Noreg.
 

Publisert 29.05.2020
Fjaler sjukeheim

Fjaler Sjukeheim opnar opp for at pårørande kan kome på besøk, men vi lyt framleis halde på ein del restriksjonar for dei besøkande: 

Publisert 26.05.2020

Fjaler kommune vil i løpet av veke 22 gjennomføre ei kartlegging av naturmangfald på utvalde områder som er planlagt til nye utbyggingsområder i kommuneplanen sin arealdel 2020-2032.

  

Publisert 19.05.2020

I medhald av plan- og bygningslova §§ 11-12 og 11-17 vert det varsla om utvida plangrense for endring av delar av kommunedelplan for Dale.

  

Publisert 19.05.2020

 Frå i dag kan frivillige lag og organisasjonar søke om momskompensasjon frå Lotteri- og stiftelsestilsynet som skal fordele 1,685 milliardar kroner i momskompensasjon.

Søknadsfristen er 1. september 2020, men fleire lag og organisasjonar må sende søknad via sentralleddet som ofte har frist tidlegare. Hugs at alle som søkjer må vere registrert i Frivilligregisteret.

Søknadsskjema og meir om ordninga finn du på www.lottstift.no

Publisert 18.05.2020

 

Bustønad er ei behovsprøvd statleg støtteordning for deg som har låg inntekt og høge bukostnader. Stortinget har vedtatt å styrke bustønaden fram til utgangen av oktober. Dette er for å bistå husstandar med låge inntekter som vert ramma økonomisk av koronapandemien.