Aktuelt
Publisert 19.04.2018
Planområde

Fjaler kommune varslar med dette, i samsvar med plan- og bygningslova § 12-8, om justert plangrense for områdereguleringsplanen for Dale - planID 1429 2017 06.

 

Publisert 18.04.2018
klubbe.jpg

Neste møte i Fjaler kommunestyre skal vere 23. april kl 11.00 på Fjalerhuset.

Sakspapir til møtet finn du her.

Publisert 11.04.2018
Steingrøft

Fjaler kommune har i 2018 fått tildelt kr. 240.000 i SMIL-midlar.  Føretak som eig eller leiger ein landbrukseigedom kan søkje om tilskot, dersom det foregår ein tilskotsberettinga produksjon på eigedomen. Søkjar må og vere registrert i einingsregisteret. 

Publisert 11.04.2018
søppel 1

 
Den nasjonale strandryddedagen er i år laurdag 5 mai.

Naturvernforbundet i Sogn og Fjordane oppmodar alle skular, barnehagar, lag og organisasjonar til å arrangere strandrydding og bli med i Kystlotteriet i veke 18.

De kan sjølvsagt rydde andre veker også. Særleg ved kysten er det fint å rydde før fuglane startar hekkinga.

Naturvernforbundet deler ut både lokale, regionale og nasjonale premiar, opplevingar til alle (både lag og enkeltpersonar) og pengepremiar til grupper, til dømes klassar som samlar pengar til klassetur.

Ta kontakt med Sunnfjord Miljøverk (SUM), som veit kor hen de kan hente sekkar og lodd, og kor de kan levere avfallet etterpå. Her står det korleis de gjer det:

http://www.sum.sf.no/strandrydding

Sekkar og lodd kan og hentast i 1.et. på Fjalerhuset mellom klokka 09:00 og 14:00.

 

 

 

 

Publisert 10.04.2018
Fv 57 Strandanes Nistadlia

I samsvar med plan- og bygningslova § 12-10 vert detaljreguleringsplan for Fv 57 Strandanes – Nistadlia ut på høyring og offentleg ettersyn etter vedtak i Formannskapet sak FOR-026/18.

Publisert 05.04.2018
Statens vegvesen 1

Statens Vegvesen melder at arbeidet på fv. 93 med bruene i Dyrneslia likevel ikkje startar som varsla 3. april.

Vegen vert istaden stengt frå og med måndag 16.april, og vil vere stengt til ut på hausten 2018.

Publisert 03.04.2018
Sherlock Gnomes

Våren nærmar seg, men det er kjekt å krype inn i ein mørk kinosal og sjå ein god film likevel! Her har du oversikt på aprilfilmane.  Du finn dei også med omtale på facebooksida til Fjaler Kino etter kvart, og her på nettsida bak kalenderen Kva skjer?

Publisert 27.03.2018
Sykkeltaxi 1

Lions Club Fjaler har gitt 40 000,- i gåve til Fjaler kommune v/bistand og omsorg. Gåva skal brukast til innkjøp av to passasjersyklar som skal vere til glede for brukarane av helsetenestene i kommunen. Ein passasjersykkel gjer det mogleg for ein sjåfør og ha med seg to passasjerar på turar rundt i sentrum og nærområdet. Gåva frå Lions Club Fjaler er avgjerande for å få realisert dette kjøpet - tusen takk!

Publisert 19.03.2018
inkluderingsprisen 2018 1

Inkludering er noko heile samfunnet må bidra til for at ein skal lukkast med. Fjaler kommune er avhengig av at dei ulike einingane i kommunen tek i mot våre nye fjalerbu med opne armar – i høve busetjing, ved barnehage- og skulestart, på helsestasjon og legekontor. I tillegg treng våre nye fjalerbu eit nettverk, fritidsaktivitetar og vener for å trivast, og bli verande i Fjaler kommune.

 

Publisert 16.03.2018
Vesle Daniel-statuen

Fjaler kommune innbyr med dette til ein konkurranse der elevane på 6. til 10. trinn ved alle skulane i kommunen vert inviterte til å delta. Konkurransen går ut på å lage den beste videoen om eit eller fleire kulturminne som finst innanfor Fjaler kommune sine grenser. Som kulturminne reknar vi alt som vert omfatta av kulturminnelova § 2: Med kulturminner menes alle spor etter menneskelig virksomhet i vårt fysiske miljø, herunder lokaliteter det knytter seg historiske hendelser, tro eller tradisjon til.