Aktuelt
Publisert 13.06.2018
klubbe.jpg

Neste møte i Fjaler kommunestyre skal vere 18. juni på Fjalerhuset og startar kl 09.00.

Sakene til møtet finn du her

Publisert 12.06.2018
Momskomp 2018

Lotteri- og stiftelsestilsynet skal fordele 1,4 milliard kroner i momskompensasjon til frivillige lag og organisasjonar i 2018.

 

Mange som ikkje søkjer

Erfaring frå tidligare år viser at det finns mange lag og organisasjonar som ikkje søkjer om momskompensasjon.  Dette er ofte lokale eller regionale ledd under sentrale frivillige organisasjonar som for eksempel Norges Idrettsforbund (NIF), 4H Norge, Norges Musikkorpsforbund, Norges Røde Kors og Norges Jeger- og Fiskeforbund. Slike såkalla underledd skal sende inn søknad gjennom sentralleddet sitt. Søknader frå underledd som kjem direkte til Lotteri- og stiftelsestilsynet blir avviste.

Ønskjer å nå fleire

Det er også en del enkeltståande lag og organisasjonar som ikkje søkjer, for eksempel organisasjonar som driv frivillig arbeid innanfor innvandrargrupper og andre lokale foreiningar. Difor er det viktig for lag og organisasjonar i Fjaler å vite om dette. Tips gjerne nokon du kjenner!

De kan lese meir om momskompensasjon til frivillige organisasjonar på nettstaden vår. Her finn du også søknadsskjema. Dersom de lurer på noko, ta kontakt med oss på e-post postmottak@lottstift.no eller telefon 57 82 80 00.

Minstegrenser

For enkeltståande søkjarar er det minstegrenser. Etter den forenkla søknadsmodellen er minstegrensa 200 000 kroner i totale driftskostnader, mens minstegrensa etter dokumentert søknadsmodell er 14 000 kroner i meirverdikostnader som det kan søkast kompensasjon for. Underledd treng ikkje å ta omsyn til minstegrensene fordi dei er med i søknaden frå sentralleddet.

Søknadsfristar

Frist for å søkje til Lotteri- og stiftelsestilsynet er 1. september 2018.

Sentralledd har eigne fristar for rapportering frå underledda sine. Sjå den aktuelle organisasjonen sine nettsider, eller ta kontakt med sentralleddet for nærare informasjon.

Lotteri -og stiftelsestilsynet
Tlf: 57 82 80 00
E-post: postmottak@lottstift.no

www.lottstift.no

Publisert 08.06.2018
Brannmann Sam: Helter i stormen

Snø i juni? Berre på film! Brannmann Sam: Helter i stormen kjem sjølv om det er sommar i Fjaler. Denne dagen arrangerer Dale ungdomslag barnedisko i Trudvang og den ekte brannbilen kjem på besøk før filmen

 

Publisert 31.05.2018
Vestre Fjaler

No er det klart kven som har søkt på stillinga som rådmann i Fjaler kommune.

 

 

Publisert 24.05.2018
Hagen til Lilly

Mottakskontoret held til i andre etasje på Helsetunet i Dale og er saman med aktuell lagleiar ansvarlege for handsaming av søknadar og rettferdig tildeling av tenester.

Mottakskontoret er koordinerande eining for brukarar med samansette og langvarige behov for tenester, og tilbyr rettleiing til brukarar og pårørande.

Sakshandsaminga skal utøvast etter gjeldande lover og forskrifter, og brukarmedverknad står sentralt i denne prosessen.

 

Bistand og omsorg sender no forslag tilkriterie for tenestetildeling ut på høyring.

Delar av dokumentet kom diverre ikkje med i førre publisering. Nytt dokument er publisert i dag 28.05.2018.

 

Merknader kan sendast på e-post til post@fjaler.kommune.no
  
eller per post til:
 
Fjaler kommune

Dalstunet 20
6963 Dale i Sunnfjord

Publisert 24.05.2018
Noen på hjertet_ (002)

Pårørandesentert har opna ein ny chat for barn og unge mellom 10 og 25 år. Chatten er for personar som har utfordringar eller bekymringar rundt sjukdom hjå nokon nær dei.

Publisert 23.05.2018
Barnehage3.png

Reduksjon i foreldrebetaling

Frå 01.mai 2015 skal ingen hushaldningar betale meir enn 6% av inntekta si for ein barnehageplass. I 2018 gjeld denne ordninga for hushaldningar som har ei samla inntekt lågare enn kr 533 500 kroner per år.

 

Gratis kjernetid

Frå 01.august 2016 har alle 3-, 4- og 5-åringar, og barn med utsett skulestart, som bur i hushaldningar med låg inntekt rett til å få 20 timar gratis opphaldstid i barnehage per veke. Frå 1.august 2017 gjeld dette hushaldningar som har ei samla inntekt som er lågare enn kr 450 000 kroner per år.

 

Publisert 15.05.2018
Fylkesvåpen 1

Sogn og Fjordane fylkeskommune og Hordaland fylkeskommune er i gang med samanslåingsprosessen til det nye storfylket som truleg frå namnet Vestland.

Dei vil engasjere innbyggjarane og særleg grunnskulane til å kome med innspel til nytt fylkesvåpen. No har dei ein konkurranse på gang der hovudpremien er 25 000 kroner.

 

Les om korleis du deltek i konkurransen.

 

Innspelfasen varer fram til 20.juni 2018.

 

Publisert 02.05.2018
Den utrolige historien om den kjempestore pæra

Mai er her og det er også nye filmar på kinoen! Først ut er ein dansk barnefilm (bildet), så kjem det skrekk og thrillar, men også action/ eventyr/ komedie og Sci-Fi. Følg også Fjaler Kino på facebook og meir på filmweb.no

 

 

Publisert 30.04.2018
dugnad

Ein kan ikkje gjere alt, men alle kan gjere litt! No når snøen er vekke, våren kjem og alt kjem til synes, trengs mange hender for å rydde opp og gjere det fint rundt oss til 1. mai, til konfirmasjonane 6., 10. og 13. mai og ikkje minst til 17. mai!