OBS! Nettleseren din er utdatert. Vi anbefaler at du laster ned en annen, moderne nettleser som Google Chrome, Firefox eller Microsoft Edge.

IMPORTANT! Your browser is out of date. We recommend that you download a more modern browser like Google Chrome, Firefox or Microsoft Edge.

Aktuelt

Søk om tilskot til trafikktryggingsaktivitetar

Vestland fylkeskommune ut tilskot til aktivitetar som bidrar til å tryggje trafikk og trafikantar. Søknadsfrist er 11. desember 2022.

SySIKT søkjer etter ny IKT-medarbeidar

IKT-samarbeidet vårt SySIKT søkjer etter ny IKT-medarbeidar i 100 % stilling. Kontorstad er Førde eller Gaupne. IKT- samarbeidet for 8 kommunar i Sunnfjord og Sogn - SySIKT, er med sine 20 tilsette blant dei største og leiande IKT- miljøa i Sogn og Fjordane. Kontorstad er Førde eller Gaupne.

Hafs barnevernteneste søkjer etter besøksheim, fritidskontakt og tilsynsførar

Kunne du tenkje deg å vere besøksheim, fritidskontakt eller tilsynsførar?  Ta kontakt med HAFS barnevernstenesta for ein uforpliktande prat og meir informasjon.

Kva er eigenberedskap

  Eigenberedskap handlar om å vere førebudd på å møte uventa situasjonar. Jo fleire som er i stand til å ta vare på seg sjølv og hjelpe andre ved ei hending, jo betre rusta står vi som samfunn.

Fjaler ungdomsråd

Vi er glad for at vi har har fått etablert Fjaler ungdomsråd att etter nokon år i dvale. I dag hadde vi fyrste møte med eit fulltallig ungdomsråd med mange spennande saker på agendaen.     

Søk på tilskotsordninga "Tilskudd til inkludering av barn og unge"

Søknadsfristen er 18. november.  Fjaler kommune skal rangere søknadane som kjem inn til kommunen frå andre søkjarorganisasjonar enn kommunen sjølv.

Mindre endring av Jensbua reguleringsplan - planID 202201 - Høyring

Mindre endring av Jensbua reguleringsplan føreleggjast med dette berørte myndigheiter, eigarar og festarar av eiendommer som direkte berøres av vedtaket og andre berørte jf. Pbl §12-14 tredje ledd.  

Høyring - Handlingsplan Leve Heile Livet

Vi sender med dette handlingsplan for reforma Leve Heile Livet ut på høyring.  Høyringsfrist er satt til 13. november 2022.

Lotteri- og stiftelsestilsynet opnar for søknadar om straumstøtte 19. oktober

Søknadsfristen er 16. november klokka 13.00. No kan du søke straumstøtte for perioden juli til september 2022. Lotteri- og stiftelsestilsynet vil betale ut straumstøtte fortløpande etter dei har opna for søknadar, slik at dei som søker tidleg kan få pengane raskast mogleg.

Kven vil du foreslå til Fjalerprisen 2022

Fjalerprisen er ein samla pris som erstattar tidlegare næringspris og kulturpris. Det er bestemt at prisen skal delast ut kvart 2. år  Føremål med Fjalerprisen •    å gje honnør for særleg innsats til beste for kommunen •    å setje fokus på nyskaping, openheit og inkludering Kandidatane skal i tråd med føremåla ha: •    profilert Fjaler kommune på ein positiv måte  •    bidrege særskilt til å utvikle Fjalersamfunnet  •    bidrege særskilt til marknadsføring av Fjaler kommune  •    ytt ei ekstra innsats for å fremje nemnde verdiar Fjalerprisen kan tildelast: •    ein person, som har tilknyting til Fjaler kommune •    verksemd, institusjon, frivillig lag og organisasjon/ institusjon som høyrer heime i Fjaler kommune  

Til toppen