Aktuelt
Publisert 21.10.2019

 

Kommunestyret skal før nyttår velge representantar i dei to råda.

 

Publisert 03.10.2019

Ei storslegen biografisk ferd gjennom Nikolai Astrup (1880-1928) sitt liv og inspirasjonen bak hans mest kjente bilde har noregspremiere også i Dale på fredag 4. oktober. Kjem også igjen 25. oktober, så den må du få med deg så klart ! Sjå elles alle dei andre filmane som kjem på lerretet i oktober.

 

«Nikolai Astrup skulle vært like berømt som Edvard Munch, men verden synes å ha glemt ham - frem til nå»The Guardian 2016.

 

 

 

Publisert 20.09.2019

Torsdag 19.09.2019 vart Ungdommens Kommunestyre for 2019/2020 konstituert. Det har følgande medlemmer:

Oda Kvalavåg Hausberg frå UWC vart vald til ordførar
Malene Valvik frå Dale VGS vart vald til varaordførar
Ine Ulvik Fristad (Dale VGS)
Helene Lutentun (Dale VGS)
Laura Knudsen-Bøthun (FUS)

Sigrid Høgseth Felde (FUS)
Mantas Karveckis (UWC)
Anna Skår Midtbø (Våge Ungdomsskule)
Anthony Sagastume (Våge ungdomsskule)


 

 

 

Publisert 12.09.2019


I Fjaler kommune var det 72% av 2044 røysteføre som røysta ved kommune- og fylkestingvalet 2019.


 

 

 

Publisert 07.08.2019

Små barn på skulevegen blir lett usynlege bak store hekkar og busker. Dette kan føre til farlege situasjonar i trafikken. Trygg Trafikk oppmodar folk om stusse hekkene i samband med skulestart.

Publisert 21.07.2019

”Kunngjering etter Plan og bygningslova (PBL)

I medhald av plan- og bygningslova §12-8 vert det med dette gjeve melding om planoppstart av privat detaljreguleringsplan for del av gbnr. 64/12 på Dingemoen i Dale, Fjaler kommune.

 

 

 

 

 

Publisert 08.07.2019

Kommunestyret i Fjaler vedtok i mai 2019 å starte opp arbeid med kartlegging og verdsetting av friluftsområde. Arbeidet er ei temakartlegging, og ikkje ein plan. Det vil seie at kartlegginga ikkje er juridisk bindande. Føremålet med kartlegginga er å identifisere areal i kommunen som blir brukt til friluftsliv. Betre kunnskap om friluftsområda er viktig for å ivareta god arealplanlegging i kommunen.

Publisert 04.07.2019

Kommunestyret gjorde i møte den 29.04.2019 i sak KOM-045/19 følgjande vedtak:

I samsvar med plan- og bygningslova § 12-12 vert detaljreguleringsplan for Steia tun vedteken, med plankart og føresegner datert 17.04.2019.

Kommunestyret ber utbyggar gå i dialog med eigar av Jakob Sandes veg 40 og få til ei omforent løysing.

 

Publisert 04.07.2019

Kommunestyret gjorde i møte den 29.04.2019 i sak KOM-044/19 følgjande vedtak:

I samsvar med plan- og bygningslova § 12-12 vert detaljreguleringsplan for Dingemoen skule vedteken, med plankart og føresegner datert 12.02.2019.

Publisert 03.06.2019

Eit samrøystes formannskap har i  dag  vedteke følgande:

1.Fjaler kommune sin representant ved generalforsamlinga i Sunnfjord Energi Holding AS den 26.06.2019 skal stemme ja til fusjon mellom Sunnfjord Energi Holding AS og BKK AS slik fusjonsplanane er presentert i innkallinga til generalforsamlinga

2.Dersom generalforsamlinga ikkje vedtek fusjonsavtalen,vert den framforhandla avtalen mellom BKK AS og Fjaler kommune effektuert.