Koronavirus covid-19

Samla informasjon frå Fjaler kommune om Koronavirus

Har du spørsmål om koronavirus?  Du finn mykje nyttig informasjon på fhi.no. Lokal koronatelefon 976 89 290 er open kvardagar 09.00 - 14.00. 
Nasjonal informasjonstelefon 815 55 015 er open kvardagar 08.00 - 15.30.

 
Aktuelt
Publisert 28.04.2020

Artikkelen blir oppdatert kvar veke etter møte i beredskapsleiinga.
 

Publisert 30.11.2020

 Kvit snø finn du kino! Sjå heile programmet her.

Publisert 23.11.2020


Sparebankstiftinga Fjaler løyver inntil kr 150.000 til å dekke meirkostnader/godtgjersle for dugnad med ekstra reinhald og meirkostnader til leige av lokale for lag og organisasjoner i Fjaler/ Holmedal-området om ikkje får bruke sin vanlege plass i korona-tida, eller som får meirkostnader.

Publisert 12.11.2020


Fjaler Kommune har vedtatt besøksrestriksjonar på Fjaler Sjukeheim for personar som har  vore i område med stort smittepress dei siste 10 dagar. Dette er eit førebyggjande tiltak for å beskytte ei sårbar risikogruppe for Covid-19 infeksjon.

Vedtaket gjeld frå 10.11.2020 og vert revurdert kvar sjuande dag. Kommunestyet vedtok i møte 19. november at kommunedirektøren har fullmakt til å fornye vedtaket kvart 7. dag fram til neste kommunestyremøte.

 

Publisert 11.11.2020

Fjaler kommune sin planstrategi for 2020-2023 er lagt ut til høyring.

Publisert 04.11.2020

 Einehaugsvegen vert stengt mellom 08.00 og 16.30 frå måndag 9. november

Publisert 02.11.2020

November er tida for kino. Sjå kva filmar som kjem i Dale og på Grytøyra.  

Foto: Frå filmen "Greta". Her kjem Greta Tunberg og heile flokken.

Publisert 29.10.2020

1. november 2020 overtek Skatteetaten ansvaret for skattoppkrevjar-oppgåvene som kommunen har hatt tidlegare. Det betyr at det ikkje lenger er skatteoppkrevjar i kommunen.

Publisert 29.10.2020

 

Kan kultur la seg måle? Og kva er det i såfall dei måler?

Telemarksforskning har sidan 2014 laga ein kulturindeks for kommunane i landet der dei ser på ulike kategoriar. Døme på kategori er kor mange kunstnarar som er busett i kommunen, tal medlemmer i ulike nokre frivillige organisasjonar, besøk på museum, kino, bibliotek, medlemmer og timar i kulturskule, statlege tildelingar med meir.