Deling eller endring av grunneigedom

Deling eller endring av eigedom krev søknad og løyve etter plan- og bygningslova. Dersom du ønsker å dele frå ei tomt eller ønsker å endre grenser for eigedommen din, må du søke til kommunen om dette. 

Todelt saksprosess

Trinn ein i saksprosessen er å få løyve til endring av eigedommen - løyve til frådeling. I nokre tilfeller må ein ha løyve til frådeling etter både plan- og bygningslova og jordlova.

Trinn to er å halde oppmålingsforretning og opprette ny eigedom/endre eigedomsgrensene. Gjennom oppmålingsforretninga får den nye eininga eit eige gards- og bruksnummer (dette gjeld ikkje ved arealoverføring). Den nye eigedommen, eller endring av denne, vert deretter registrert i det offisielle eigedomsregisteret (matrikkelen). 

Ver klar over 

Ver klar over at saka kan verte omfattande dersom søknaden ikkje er i samsvar med gjeldande plan for området. Det må då søkast om dispensasjon frå planen eller endring av plan, før det kan gjevast løyve til deling i samsvar med pbl §26-1. 

1. Slik søker du 

Her finn du oversikt over kva det inneber å søke om deling eller endring av eigedom. 

2. Oppmåling av eigedom

Når delingsløyve er gjeve vert saka overlevert til oppmåling, og du vert kontakta av oppmålingsansvarleg i kommunen. De vil sidan få skriftleg varsel omlag 14 dagar før oppmålinga. Oppmåling må gjennomførast innan 3 år frå delingsløyve er gjeve. 

For meir informasjon, sjå eiga side om oppmåling av eigedom:

Oppmåling av eigedom

Kontaktperson for oppmåling er Leif Helge Rivedal:

Reglar og lovverk

Søknaden vert handsama/vurdert etter: 

Einar Aase
Rådgjevar byggesak
E-post
Telefon 57 73 80 42
Lill Hege Olset
Ingeniør byggesak
E-post
Telefon 57 73 80 41