Oppheving av reguleringsplanar til høyring og offentleg ettersyn

Formannskapet gjorde i møte 19.10.2023 i sak FOR-076/23 følgjande vedtak:

I samsvar med plan- og bygningslova § 12-14 vert oppheving av følgjande reguleringsplanar lagt ut til offentleg ettersyn:

Reguleringsplanar som er føreslått oppheva

Slik sender du innspel:

Send innspel/ merknader innan 23.01.2024, merk med sak 23/873

Du kan sende innspel i elektronisk i skjema:

Send innspel i elektronisk skjema

Du kan også sende innspel pr. post eller e-post

Saka må sjåast i samanheng med kommuneplanens arealdel 4. gangs høyring og offentleg ettersyn. 

Plandokument