Oppheving av reguleringsplanar til høyring og offentleg ettersyn

Formannskapet gjorde i møte 19.10.2023 i sak FOR-076/23 følgjande vedtak: I samsvar med plan- og bygningslova § 12-14 vert oppheving av følgjande reguleringsplanar lagt ut til offentleg ettersyn:

Kommuneplanens arealdel - 4. gangs høyring

Formannskapet gjorde i møte 19.10.2023 i sak FOR-077/23 følgjande vedtak: I medhald av plan- og bygningslova § 11-14 blir planframlegg for kommuneplanen sin arealdel 2024-2036 lagt ut til offentleg ettersyn og sendt på høyring.

Landbasert akvakulturanlegg Lutelandet - offentleg ettersyn

Bulandet Miljøfisk AS / Bue Salmon AS søkjer om løyve til etableringa av landbasert akvakulturanlegg for produksjon av 30 000 tonn matfisk og settefisk av laks og aure på industriområdet på Lutelandet.   

Vedtak av plan - Reguleringsplan for Lammetun

I kommunestyre 15.12.2022 vert det gjort følgjande vedtak: «I samsvar med plan-. og bygningslova §12-12 vert detaljreguleringsplan for Lammetun datert 23.11.22 vedteken. Grunna motsegn på området BC2_1 vert planen oversendt til departementet for endeleg avgjerd.»  

Reguleringsplan for Øyra, gbnr 63/6 med fleire - Høyring og offentleg ettersyn

Formannskapet vedtok i møte 01.12.2022 i sak FOR-083/22 å legge framlegg til endring av detaljreguleringsplan for Øyra, gbnr 63/6 med fleire, ut på høyring og offentleg ettersyn.

Mindre endring av Jensbua reguleringsplan - planID 202201 - Høyring

Mindre endring av Jensbua reguleringsplan føreleggjast med dette berørte myndigheiter, eigarar og festarar av eiendommer som direkte berøres av vedtaket og andre berørte jf. Pbl §12-14 tredje ledd.