Kunngjering - oppheving av reguleringsplanar

Kommunestyret vedtok i sak K 20/24 oppheving av følgjande reguleringsplanar som er lista opp under:

Oppheving av reguleringsplanar
Namn Plan ID
Kysneset (inklusiv delplanar 197401
Korssund 197702
Hellevik gravplass/kapell 198301
Haugland 199301
Fureneset industri 199401
Norddalen/indre Norddal 199601
Steiestølen/Hogsdalen 199602
Åsnes 199902
Korssund I. Skår 200002
Furset gbnr. 235/4 200102
Løykjevika 200103
Kyraneset (Fure) gbnr 234/12 200104
Steinseth – Høgeli 200301
Korssund R. Skår 200401
Furset del av gbnr. 235/6 200403
Jensbua 200601
Folkestad 200805
Deponi Skadal 201002
Steinseth 201102
Lutelandet energipark 201104

 

Vedtaket og kunngjeringa er heimla i plan- og bygningslova §12-12 og § 12-14.

Dokument i saka:

Klagerett

Oppheving av reguleringsplanar er eit enkeltvedtak som kan påklagast av ein part eller annan med rettsleg klageinteresse i saka. Klagefrist er 3 veker frå det tidspunkt underretning om vedtaket er komme fram til vedkomande part, jf. forvaltningslova §§ 28 og 29. 

Grunna ferie vert klagefristen utvida og endeleg frist for klage vert sett til 16. august 2024. Ei eventuell klage merkast med sak 23/873 – klage på oppheving av reguleringsplan «namn/planid». 

Ei eventuell klage sendast til: