Kommuneplanens arealdel - 4. gangs høyring

Formannskapet gjorde i møte 19.10.2023 i sak FOR-077/23 følgjande vedtak:

I medhald av plan- og bygningslova § 11-14 blir planframlegg for kommuneplanen sin arealdel 2024-2036 lagt ut til offentleg ettersyn og sendt på høyring.

Arealplankart - Klikk for stort bileteArealplankart

 

Plandokumenta var utarbeidd av Norconsult AS, i samråd med teknisk kontor i Fjaler kommune. Etter 2. høyring er det Fjaler kommune som har revidert planframlegget. 

Slik sender du innspel:

Frist for å komme med innspel/merknad til planframlegget er 6 veker.

Send innspel innan 11. desember 2023, merk med sak 17/900

Du kan sende innspel i elektronisk i skjema:

Send innspel i elektronisk skjema

Du kan også sende innspel pr. post eller e-post

Plandokument

 

Plankartet kan sjåast digitalt på www.kommunekart.com. Vel Fjaler kommune, trykk på «Kartlag» i øvre venstre hjørnet, merk av «Arealplan» og «Kommuneplanen sin arealdel 2024-2036 –4. gangs høyring» i menyen til høgre. Omsynssonene ligg berre ute for 4. høyring. Førre framlegg som låg ute til høyring ligg også ute til samanlikning.

Du kan også finne plankart og plandokument på arealplaner.no (Omsynssonene er ikkje tilgjengeleg på denne sida).