Oppgåve for alkoholomsetninggåve

Alle som har eit sals- eller skjenkeløyve for alkohol skal betale eit årleg gebyr til kommunen. 

Gebyr

Gebyret vert rekna ut ifrå kor mange liter alkohol sals- eller skjenkestaden forventar å omsette inneverande år. 

Satsane er fastsett i alkoholforskrifta kapittel 6. Sjå Lovdata.no

Skjema for innmelding av oppgåve for alkoholomsetning

Bruk elektronisk skjema til innlevering av omsetningsoppgåve for omsetning av alkoholhaldig drikk. Har du både sals- og skjenkeløyve må du levere skjemaet ein gang for kvart løyve.

Frist for å levere inn skjema er 1. april kvart år.

Dersom du ikkje leverer omsetningsoppgåva innan fristen vil du få tildelt to prikkar for brudd på alkoholrettslige forpliktingar, jf. alkoholforskrifta §10-3. Om du ikkje betalar gebyret innan fristen vil du få to prikkar til.

Skjema for innsending av omsetningsoppgåve for alkohol

Sissel irene Bringeland
Økonomikonsulent
E-post
Telefon 57 73 80 19
Sølvi Tjugen
Konsulent personal- og organisasjon
E-post
Telefon 57 73 80 09