Pris og betaling for barnehageplass

Ein heiltids barnehageplass kostar 3050 kroner per månad. Matpengar kjem i tillegg. 

Prisar for barnehageplass i Fjaler kommune

Betalingssatsar barnehage 2024
Type plass Pris pr. månad
100 % plass 3050
80 % plass 2590
60 % plass 2310
Søskenmoderasjon 30 % for 2. barn, 50 % for 3. eller fleire barn
Matpengar Kroner 400
Kjøp av ekstradagar Kroner 260 per dag
Gebyr ved for seint henta barn Kroner 220 for kvar påbegynt halvtime

Foreldrebetalinga er månadleg i 11 månadar. Juli er betalingfri månad.


Har du redusert inntekt kan du få lågare pris

  1. Redusert foreldrebetaling
    Du kan få  redusert pris dersom maksprisen er høgare enn 6 % av den samla inntekta til hushaldninga.
  2. Gratis kjernetid
    Alle 2-, 3-, 4- og 5-åringar, som bur i hushaldningar med låg inntekt har rett til å få 20 timar gratis opphaldstid i barnehage per veke. Frå 1. august 2023 er denne inntektsgrensa sett til 615 590 kroner.
     

Les meir om redusert foreldrebetaling på Utdanningsdirektoratet si nettside
 

Slik søkjer du redusert betaling

Du søkjer elektronisk gjennom Visma Flyt barnehage

Søk om redusert betaling i Visma Flyt Barnehage

Søknadsfrist:

Det kan søkast gjennom heile året. Søknadane blir behandla fortløpande. Blir det søkt etter 1. august gjeld vedtaket frå første heile månad etter søknadstidspunktet. Det må søkjast på nytt for kvart barnehageår.

Foreskrift og vedtekter

Kjell Roger Stien
Kommunalsjef oppvekst
E-post
Telefon 57 73 80 60
Mobil 90 18 46 80