Søk tilskot til inkludering av barn og unge

Bufir (barne,-ungdoms- og familiedirektoratet) lyser ut midlar med søknadsfrist fredag 3. november.

Målet med tilskotsordninga er å leggje til rette for at alle barn og unge skal ha mogelegheit til meistring og samfunnsdeltaking. Tilskotsordninga skal bidra til utvikling av opne møteplassar, deltaking på ferie- og fritidsaktivitetar og fullføring av utdanning.

Med samfunnsdeltaking vert det meint  tilknyting til fritidsaktivitetar, kulturliv, utdanning, organisasjonsliv og arbeidsliv, samt demokratisk deltaking.

Informasjonsside om ordninga og søknadsskjema