Influensavaksine 2023/2024

 I denne artikkelen finn du informasjon om kven som er i målgruppa for influensavaksine, pris og tidspunkt for vaksinering.

Slik bestiller du time til influensavaksine:

Du bestiller time for å ta influensavaksine på legekontoret ved å ringe legekontoret på telefon 57 73 81 80 mellom klokka 08.00–12.00 og 13.00–15.30. 

Målgruppa for influensavaksine

Folkehelseinstituttet anbefaler spesielt desse gruppen å ta influensavaksine:

 • Bebuarar i omsorgsbustader og sjukeheim
 • Gravide i 2. og 3. trimester, og gravide i 1. trimester med anna tilleggsrisiko 
 • Prematurt fødte barn, særleg barn født før veke 32 i svangerskapet, fra 6 månader (kronologisk alder) til 5 år
 • Barn og voksne med:
  • kronisk lungesjukdom (inkludert astma),
  • hjarte- og karsjudom (anna enn velregulert høgt blodtrykk)
  • diabetes type 1 og 2
  • leversvikt eller nyresvikt
  • kronisk nevrologisk sjukdom eller skade, spesielt personar med nedsatt lungekapasitet og/eller hostekraft
  • nedsatt immunforsvar som følge av sjudom eller behandling av sjukdom (f.eks. organtransplanterte, kreft, HIV, reumatoid artritt og andre sjukdommar)
  • svært alvorleg fedme (KMI over 40)
  • annen alvorleg og/eller kronisk sykdom der influensa utgjer ein alvorleg helserisiko, etter individuell vurdering av lege (f.eks. personar med medfødte kromosomavvik, genetiske syndrom og sammensatte kromosomavvik som ikkje er klassifisert annsn stad)

I tillegg anbefalast influensavaksine til:

 • Helsepersonale og andre tilsette i helse- og omsorgstenesta som har nær kontakt med pasientar ved behandling eller pleie
 • Personar som bur i lag med (eller er tilsvarende nære) immunsupprimerte
 • Svinerøktarar og andre som har regelmessig kontakt med levande grisar.
 • Saneringspersonale og andre som jobber med mistenkt eller bekrefta influensasjuk tamfugl i henhold til risikonivå 3 i Mattilsynet sin plan for førebygging og bekjempelse av aviær influensa. For grunngjeving sjå eigen artikkel: Sesonginfluensavaksine til personer i fjørfenæringa ved utbrudd av fugleinfluensa

Les meir om influensavaksine på Folkehelseinstituttet sine nettsider