Kantvegetasjon langs vassdrag

Kantvegetasjon langs vassdrag er av stor verdi, og har mange viktige funksjonar. Det er difor ikkje lov å fjerne kantvegetasjon utan løyve frå Statsforvaltaren. 

Du må søke om å fjerne kantvegetasjon

Langs alle vassdrag med årssikker vassføring skal det oppretthaldast eit naturleg belte av kantvegetasjon, jf. vassressurslova § 11.

Du må søke Statsforvaltaren i Vestland, dersom du skal fjerne kantvegetasjon langs vassdrag. 

Finn meir informasjon om korleis du søker og kvifor du må søke, sjå Statsforvaltaren sine nettsider

Informasjon om kantvegetasjon

Her finn du informasjon om kva kantvegetasjon er og kvifor den er så viktig. 

Connie Hovland
Kommunalsjef teknisk
E-post
Telefon 57 73 80 47
Mobil 91 68 20 17