Kommunal plan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv

Alle kommunar skal ha ein plan for idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet. Anlegg som er oppført i kommunedelplan sin handlingsdel, er i posisjon til å søkje tilskot frå spelemidlar. Denne planen er primært eit verktøy for å styre utbygginga av større og mindre anlegg.

Planen skildrar korleis det står til med idretten i Fjaler kommune, kva som er gjennomført av planlagde prosjekt og kva prioriteringar som gjeld i  planperioden.

Noverande plan vart vedteken desember 2021 og gjeld for perioden 2022-2026. Handlingdelen vert rullert kvar haust.

Oppdatert handlingsprogram etter Kommunestyret 15. desember 2022 der gjeldande handlingsplan vart godkjent etter rullering:

Ingeborg Tysnes
Kommunalsjef kultur og samfunnsutvikling
E-post
Telefon 57 73 80 44
Mobil 98 86 50 54