Momskompensasjon ved bygging av idrettsanlegg-2022

Det kan det søkjast om kompensasjon av meirverdiavgift ved bygging av idrettsanlegg. 

Søknadsfristen er 1. desember kvart år.

For meir informasjon som ordninga sjå Lotteri og stiftelsestilsynet sine heimesider

Alle som skal søkje om kompensasjon bør merke seg følgjande punkt:

  • Ordninga omfattar alle som søkjer om spelemidlar og oppfyller vilkåra for å motta spelemidlar gjennom Kulturdepartementet sine tilskostsordningar for bygging og rehabilitering av anlegg for idrett og fysisk aktivitet, med unntak av kommunar/fylkeskommunar og kommunale foretak. Spelemiddelsøknaden må være i formell orden før søknad om kompensasjon kan innvilgast.
  • Anlegget må vere ferdigstilt før det kan søkjast om kompensasjon. Reknesnskapsskjema og revisorrapport skal inngå som vedlegg til søknaden og må oversendast innan søknadsfristen.