Hjelpetiltak i heimen

Alle kan kome i ein vanskelege livssituasjonar der ein treng hjelp og støtte for å ivareta barna sine omsorgsbehov.

Du og din familie kan få hjelp av barnevernet i slike situasjonar. Hjelpetiltaka er tilpassa den enkelte familie sine behov, og skal ha som mål å føre til betring av dei utfordringane barnet og familien opplever.

Ulike hjelpetiltak som barne og foreldre kan få:

 • Råd og rettleiing 
 • Ansvarsgruppe  
 • Oppfølgingstiltak i heimen
 • Familieråd
 • Besøksheim  
 • Fritidsaktivitetar og evt. støttekontakt
 • Barnehage
 • Skulefritidsordning
 • Frivillig plassering i fosterheim eller institusjon
 • Økonomisk stønad 
 • Få hjelp til hybelopplegg
   

Les meir om dei ulike hjelpetiltaka barneverntenesta kan gje på Bufdir sine heimesider


Kontakt barneverntenesta om du treng hjelp

Ta kontakt med Hafs barnevernteneste og gjer ei avtale. Når du møter opp til ei samtale vil du i lag med barnevernet kartlegge kva behov for hjelp og støtte din familie treng.

Kontakt Hafs barnevernteneste

Hege Tunestveit
Kontaktperson
E-post
Telefon 91 56 95 95