Skulefritidsordning (SFO)

Skulefritidsordninga er eit tilbod før og etter skuletid for alle barn i 1.- 4. klasse og for barn med særskilde behov i 5.-7. klasse. 

Søknadsfristen er 05. april. Du kan likevel søke om plass heile året. Du får svar på søknaden i god tid før skulestart.

Slik søkjer du om SFO plass

Du søkjer om SFO plass gjennom Visma Flyt Skule.

Du kan velge mellom å søke om plasstype inntil 10 timar, 15 timar, 20 timar eller 26 timar. 

Frå hausten 2024 har både 1, 2. og 3. trinn gratis kjernetid på 12 timar. Dette blir trukke i frå plasstypen du har valt. Når du skal rekne ut tal timar barnet ditt skal ha plass så hugs at på SFO reknar vi kun heile og halve timar.

Søk SFO plass gjennom Visma Flyt skole 

Søknadsfristen er 05. april. Du kan likevel søke om plass heile året. 

Kva kostar SFO?

SFO betalingssatsar
Timar per veke Pris 2024
Inntil 26 timar 2990
Inntil 20 timar 2573
Inntil 15 timar 2048
Inntil 10 timar 1586
Skuleferie 1307 per veke
Enkelt dagar 305 per dag
Ekstra timar 74 per time
Gebyr ved for seint henta barn 220 per halvtime
Matpengar 390

Alle elevar på 1. og 2. trinn med SFO plass får gratis kjernetid på SFO 12 timer i veka. Frå hausten 2024 gjeld dette også 3. trinn.
 

Opningstider SFO

Det er ulik opningstid for SFO på dei tre skulane. Sjå kva opningstid som gjeld for dei tre skulane i kommunen:

Har du lågare inntekt kan du få lågare pris

Ingen familiar skal bruke meir enn maksimalt seks prosent av inntekta si til å betale for ein SFO-plass for elevar på 1. - 4. trinn. Det er gratis SFO for elevar på 5.–7. trinn med særskilte behov

Slik søker du om lågare foreldrebetaling på SFO

Søk om lågare foreldrebetaling for SFO
 

Vi behandlar søknader om lågare pris gjennom heile året. Om du søkjer etter 15. september, vert startdato den 1. neste månad. For søknader før 15. september vert startdato skulestart.

 • Får du søknaden om lågare pris godkjent gjeld det ut skuleåret. Du må difor søke på nytt kvart skuleår.
 • Får du søknaden om lågare pris godkjent, gjeld det frå månaden etter du har sendt søknaden.
   

Rett til å klage

Du har rett til å klage om du ikkje får redusert pris. Klagefristen er tre veker etter at du har fått vedtaket. Ei eventuell klage må vere skriftleg. Send klagen til Fjaler kommune gjennom eDialog - sikker elektronisk post eller per  post til Fjaler kommune, Dalstunet 20, 6963 Dale i Sunnfjord.

Ferietilbod SFO

 • Dingemoen skule har ferietilbod i haust-, vinterferie og nokre veker i  sommarferien. 
 • Sommaren 2024 blir det SFO tilbod i perioden frå måndag 24. juni til og med fredag 5. juli, og frå torsdag 1. august til og med fredag 9. august
 • Born frå Flekke skule og Våge skule kan nytte ferietilbod på Dingemoen skule
 • Born som elles har ordinært SFO-tilbod har prioritet dersom det er fleire søkjarar til ferietilboda enn det skulen har kapasitet til å ta imot.
 • Tilbodet kjem i gang dersom det vert påmeldt minst 6 barn.
 • Søknadsfristen for ferietilbod er 20. april for sommarferie, og ein månad før haust- og vinterferie.

Korleis endre eller seie opp SFO plass

 • Endring og oppseiing av SFO plass gjer du i Visma Flyt skule.  Logg inn i Visma Flyt Skule
 • Oppseiingstida er ein månad frå den 1. i månaden. Dersom plassen vert sagt opp etter 1. april, må du betale for plassen resten av skuleåret.

Vedtekter for SFO i Fjaler kommune

Sjå vedtekter for Skulefritidsordninga (SFO) i Fjaler kommune (PDF, 698 kB)

Anne Erstad
Konstituert rektor Våge skule
E-post
Telefon 57 73 80 78
Mobil 95 33 61 21
Ingvard Andreas Flekke
Rektor/styrar Flekke skule og barnehage
E-post
Telefon 57 73 80 56
Mobil 91 88 02 74
Frida Annesdotter Norddal
Leiar SFO Dingemoen skule
E-post
Telefon 57 73 81 63
Mobil 96 23 39 92
Kjell Roger Stien
Kommunalsjef oppvekst
E-post
Telefon 57 73 80 60
Mobil 90 18 46 80