Skuleskyss

Elevar som bur over ein viss avstand frå skulen og/eller elevar som har særleg farleg eller vanskeleg skuleveg har rett på gratis skuleskyss. retten gjeld ikkje til og frå skulefritidsordning (Sfo).

Kven har rett på gratis skuleskyss?

  • Elevar i grunnskulen som har lengre enn fire kilometer avstand mellom heim og skole. Førsteklassingar har rett på fri skuleskyss dersom skulevegen er lengre enn to kilometer kvar veg.
  • Elevar som har mindre enn fire kilometer (to kilometer for førsteklassingar) lang skuleveg, men som har ein spesielt trafikkfarleg eller vanskeleg skoleveg. 
  • Elevar med varig eller midlertidig funksjonshemning/sjukdom kan ha rett på skyss mellom skule og heim uavhengig av reiselengde. 

Detaljert informasjon om skuleskyss for grunnskuleelevar i Vestland finn du i fylkeskommunen sitt reglement for grunnskulen

Slik søkjer du om skuleskyss

Skulen din organiserer all skuleskyss. Alle førsteklassingar får informasjon om dette i oppstartsmøte før skulestart. 

Vil du søke om fri skuleskyss for spesielt trafikkfarleg eller vanskeleg skoleveg eller at barnet har varig/ eller midlertidig funksjonshemning/ sjukdom sender du ein søknad til kommunen.

Du sender søknaden gjennom e-dialog. Hugs å skrive fullt namn på barnet/ borna du søkjer fri skuleskyss for.

Send søknad om skuleskyss som brev igjennom e-Dialog

Kan du klage på skysstilbodet?

Du kan klage på skysstilbodet til barnet ditt. 

Send klagen som brev gjennom eDialog

Kjell Roger Stien
Kommunalsjef oppvekst
E-post
Telefon 57 73 80 60
Mobil 90 18 46 80