Lærling i Fjaler kommune

Som lærling i Fjaler kommune inngår du lærekontrakt og tek delar av utdanninga på ein arbeidsplass i kommunen. Lærlingar har retter og pliktar som andre arbeidstakarar. Du har rett til å få den opplæringa som vert fastsett i læreplanen, men og plikt til å delta aktivt for å nå måla, og å delta i planlegging og vurdering av ditt eiget arbeid. Læretida avsluttast med ei fagprøve. 

Fjaler kommune er ei godkjend lærebedrift innan

 • Helsearbeidarfaget
 • Barne- og ungdomsarbeidarfaget
   

Vi kan tilby

 • Lærekontrakt og opplæringskontrakt
 • Mellombels tilsetting i Fjaler kommune som lærling/lærekandidat i 2 år
 • Løn under utdanning
 • Trivlege arbeidsplassar med godt læringsmiljø
 • Leiarar med fagleg/pedagogisk bakgrunn, dyktige instruktørar og rettleiarar
   

Meir informasjon for lærlingar finn du på nettsida til Vestland fylkeskommune

Informasjon om ledige læreplass

Ledig lærlingplass i Fjaler kommune vert publisert under ledige stillingar på heimesida til Fjaler kommune