Planstrategi

Kommunal planstrategi er ikkje ein plantype, men eit verktøy for politisk prioritering av planoppgåver. Planstrategien er retningsgjevande for kommunen si planlegging og har ingen direkte rettsverknad for kommunen sine innbyggjarar.

Planstrategi

Planstrategidokumentet drøftar utviklingstrekk i kommunen, og med bakgrunn i dette planbehovet i kommunestyreperioden. I kva grad det er behov for revisjon av kommuneplanen (samfunnsdel og arealdel) skal særleg takast opp til vurdering.

Planstrategi for Fjaler kommune 2020 - 2024 (PDF, 2 MB)

 

Planstrategien for Fjaler 2020-2024 er vedteken med tilleggsframlegg som du kan lese i vedtak KOM-142/2