Høyring - Kommunal planstrategi for Fjaler kommune

Kommunestyret i Fjaler gjorde i kommunestyresak 058/24 vedtak om å legge ut kommunen sin planstrategi for 2024-2027 ut på høyring og offentleg ettersyn. Høyringsfrist er sett til 15.08.2024.

Planstrategien er eit hjelpemiddel for kommunen til å fastlegge det vidare planarbeidet i kommunestyreperioden. Arbeidet med planstrategi er ein arena for å drøfte utviklingstrekk og planbehov i kommunen, samt avklare behov og planoppgåver som best kan løysast gjennom interkommunalt samarbeid. Planstrategien har ingen direkte rettsverknad. Føremålet med planstrategien er å prioritere kommune sitt planbehov i valperioden.

Høyringsdokument:

Slik sender du innspel:

Merk innspelet med “sak 24/337 Kommunal planstrategi ” og send det til Fjaler kommune innan 15.08.2024: