Personvernerklæring elektroniske skjema

Elektronisk lagring av personopplysningar kjem inn under lov om behandling av personopplysningar. Vi vil difor fortelje korleis omsynet til personvern blir behandla når det gjeld våre elektroniske skjema. 

Definisjonar

  • Personopplysning: Opplysningar og vurderingar som kan knyttast til ein enkeltperson
     
  • Ansvarleg for handsaming: den som bestemmer føremålet med behandlingen av personopplysningar og kva hjelpemiddel som skal brukast (Fjaler kommune)
     
  • Databehandlar: den som behandlar personopplysningar på vegne av den ansvarlege for handsaming (ACOS AS)
     

Denne erklæringa gjer greie for korleis personvernet vert teke vare på av ACOS AS som databehandler av personopplysningar. Fjaler kommune ønskjer å sikre at du som brukar av tenestene skal føle deg trygg på at gjeldande lover og reglar vert følgt og at datatryggleiken er ivareteken. Sikker handsaming av dataene vil til ei kvar tid dokumenterast etter gjeldande lovverk.

ACOS AS er kun databehandler av personopplysningene, medan det er mottakende instans (Fjaler kommune) som er eigar av dataene og behandlingsansvarleg. Eigarforholdet er regulert av ein eigen databehandlaravtale.
 

Føremålet med behandlingen av personopplysningar

Opplysningar som du fyller inn vert sendt til ansvarleg for handsaming. Opplysningane gjer behandlingsansvarleg i stand til å utføre sin saksbehandling av din førespurnad. Dei innsamla opplysningane om deg vert behandla på same måte som om du hadde sendt inn eit papirskjema.

Lov om behandling av personvern

Denne personvernerklæringa følgjer bestemmelsene i Lov om behandling av personvernopplysninger (personopplysingsloven) av 01.01.2001 med tilhøyrande forskrift.
 

Personopplysningar

Dersom du føler at ditt personvern er sikra ved denne erklæringen, samtykker du til lagring ved oppretting av din brukarprofil. Samtykket vert gjeve som godkjenning av våre retningsliner for personvernet og som samtykke for handsamingsmåten av opplysningane.
 

Lagring av opplysningar

Dersom du logger deg på med e-post kan du når som helst velge å avbryte utfyllingen av skjermdialogen og eventuelt hente den opp igjen for vidare utfylling seinare.

Opplysningene du har tasta inn vil ligge lagra på vår server, og vil ikkje vere tilgjengelege for mottaker, som er kommunen, før du bestemmer deg for å sende inn søknaden.

Når du har valgt innsending, har du samtidig stadfesta at mottaker kan motta opplysningane. Så snart søknaden er oversendt behandlingsansvarlig, slettast innhaldet frå databehandler sin server (seinast innan tre døgn).

Dersom du vel å ikkje logge deg på, vil innsende søknadsdata verte sletta frå datahandsamar sin server så snart søknaden er send over til ansvarleg for handsaming (seinast innan tre døgn). Datahandsamar vil berre behalde metadata om søknaden (type søknad, tidspunkt for innsending,
referansenummer, og opplysningar om mottakar). 

Sikker linje

Alle opplysningar som vert overført mellom di datamaskin og vår server foregår over sikker kryptert linje (SSL). Løysinga tilsvarar tryggleiken som er brukt i nettbankane.

Rett til innsyn og rett til sletting av personopplysninger. Du kan når som helst be om å sjå opplysningane vi har registrert om deg. Dette gjer du ved å ta kontakt pr e-post: post@fjaler.kommune.no.

Dersom du finn opplysningane unøyaktige eller ufullstendige, kan du kreve å få opplysningane sletta. Dersom du har oppretta ein brukarprofil i løysinga, kan du sjølv foreta slik sletting. Dette er jf. Personopplysningslova § 18 og retting etter samme lov § 27 og § 28.

Unnlatt samtykke

Dersom du ikkje samtykker i at personvernet er godt nok ivaretatt, vil du ikkje kunne nytte sjølvbeteningsportalen - ACOS Søknadssenter - i forhold til elektroniske søknadsskjemaer. Du må då vende deg til kommunen på anna måte.

Har du spørsmål?

Dersom du har spørsmål om personvernerklæringa, ta kontakt med Personal og administrasjon på 

Postadresse:
Fjaler kommune
Dalstunet 20
6963 Dale i Sunnfjord