OBS! Nettleseren din er utdatert. Vi anbefaler at du laster ned en annen, moderne nettleser som Google Chrome, Firefox eller Microsoft Edge.

IMPORTANT! Your browser is out of date. We recommend that you download a more modern browser like Google Chrome, Firefox or Microsoft Edge.

Reguleringsplan for Øyra, gbnr 63/6 med fleire - Høyring og offentleg ettersyn

Reguleringsplankart for Øyra, gbnr 63/6 med fleire

Formannskapet vedtok i møte 01.12.2022 i sak FOR-083/22 å legge framlegg til endring av detaljreguleringsplan for Øyra, gbnr 63/6 med fleire, ut på høyring og offentleg ettersyn.

Bakgrunn for planen

Føremålet med reguleringsplanen er å legge til rette for ny gravplass i Dale. Det har lenge vore varsla at det er for liten kapasitet på noverande gravplass i Dale.

I kommunedelplan for Dale var det avsett areal til ny gravplass ved Vollamyra. I 2015 vart varsla oppstart av planendring for delar av kommunedelplanen. Endringa gjald gravplasslokalisering på Øyra i staden for Vollamyra.  

Fjaler kommune gjennomførte eit forprosjekt for ny gravplass på Øyra i 2018, dette har lagt rammer for vidare regulering av gravplassen. Kartlegging av flaumfare for Storelva blei gjennomført i 2018, rapporten avdekka at store delar av Øyra vil stå under vatn ved ein 200-årsflaum. I samband med forprosjektet blei det derfor lagt til grunn ein flaumvoll, som skal sikre Øyra mot 200-årsflaum. På grunn av behovet for flaumvoll blei det varsla utvida plangrense 19.05.2020. Formannskapet gjorde i møte 24.09.2020 vedtak om å sende planframlegg til kommunedelplan for Dale - endring Øyra og Vollamyra på høyring og legge den ut til offentleg ettersyn. I kommunestyret 18.02.2021 vart endringa vedteke. 

Norconsult har på oppdrag frå Fjaler kommune utarbeidd eit reguleringsplanframlegg for Øyra, gbnr 63/6 med fleire. I medhald av plan-og bygningslova § 12-10 skal registrerte grunneigarar, festarar, andre rettigheitshavarar i planområdet og naboar varslast særskild. Aktuelle offentlege instansar vert varsla.

 

Planframlegget

Planframlegget omhandlar ny gravplass i Dale og eksisterande gravplass og Dale kyrkje. Det er regulert inn ei gangbru over elva for å få kort veg mellom kyrkja og den nye gravplassen. Det er lagt inn fleire parkeringsplassar for å ta omsyn til dagens parkeringsbehov som i dag vert løyst på Øyra. Det er lagt inn større areal kring det kommunale pumpehuset for å sikre plass til framtidig oppgradering av anlegget. Framlegget skil seg frå kommunedelplan for Dale ved at det er lagt opp til ein gravplass som skal overflaumast ved stor flaum i elva i staden for at det skal byggast flaumvoll.

 

Plandokument

Føresegner (PDF, 650 kB)

Plankart (PDF, 2 MB)

Situasjonsplan (PDF, 4 MB)

Planskildring (PDF, 13 MB)

3D illustrasjonar (PDF, 2 MB)

Merknadskjema (PDF, 446 kB)

Forprosjekt bru (PDF, 2 MB)

Vedlegg 1 forprosjekt bru (PDF, 2 MB)

Vedlegg 2 forprosjekt bru (PDF, 144 kB)

Hydrauliske analysar (PDF, 9 MB)

Områdestabilitet (PDF, 4 MB)

 

MERK! Vedlegg 3D illustrasjonar, hydrauliske analysar og områdestabilitet vart lagt til 11.01.23.

 

Plandokument og plankart kan også sjåast på arealplaner.no.

Innspel til planframlegget

Frist for å kome med innspel til planarbeidet vert sett til ca 8 veker grunna ferieavvikling.

Merknadar og uttalar kan sendast til Fjaler kommune, Dalstunet 20, 6963 Dale i Sunnfjord eller på e-post til post@fjaler.kommune.no innan 31.01.2023.

Til toppen