Ungdommens kommunestyre

 Ungdommens kommunestyre (UK) skal:

  • vere kontaktledd for elevråda i kommunen og ungdomsorganisasjonar
  • vere høyringsinstans for kommunen i saker som vedkjem ungdom
  • vere eit bindeledd mellom ungdommen og kommunen der dei unge kan uttrykkje seg og utvikle seg politisk
  • tildele årlege budsjettmidlar etter eigne vedtak
     

Representantane i UK skal veljast frå Våge ungdomsskule, Fjaler ungdomsskule, Røde Kors United World College og Dale vidaregåande skule. Det blir valt nytt UK kvart år.

 

Ungdommens kommunestyre 2020-2021

Av ulike grunnar er det ikkje ungdommens kommunestyre for året 2020/2021. Hausten 2021 blir det valt nytt UK for 2021/2022.