Kvamen

I samsvar med plan- og bygningslova § 12-10 vert detaljregulering for Kvamen lagt ut på høyring og offentleg ettersyn.

 

Hagen til Lilly

Mottakskontoret held til i andre etasje på Helsetunet i Dale og er saman med aktuell lagleiar ansvarlege for handsaming av søknadar og rettferdig tildeling av tenester.

Mottakskontoret er koordinerande eining for brukarar med samansette og langvarige behov for tenester, og tilbyr rettleiing til brukarar og pårørande.

Sakshandsaminga skal utøvast etter gjeldande lover og forskrifter, og brukarmedverknad står sentralt i denne prosessen.

 

Bistand og omsorg sender no forslag tilkriterie for tenestetildeling ut på høyring.

Delar av dokumentet kom diverre ikkje med i førre publisering. Nytt dokument er publisert i dag 28.05.2018.

 

Merknader kan sendast på e-post til post@fjaler.kommune.no
  
eller per post til:
 
Fjaler kommune

Dalstunet 20
6963 Dale i Sunnfjord

Planområde

Fjaler kommune varslar med dette, i samsvar med plan- og bygningslova § 12-8, om justert plangrense for områdereguleringsplanen for Dale - planID 1429 2017 06.

 

Fv 57 Strandanes Nistadlia

I samsvar med plan- og bygningslova § 12-10 vert detaljreguleringsplan for Fv 57 Strandanes – Nistadlia ut på høyring og offentleg ettersyn etter vedtak i Formannskapet sak FOR-026/18.

Åsnes sjø og fritid

I samsvar med plan- og bygningslova § 12-12 har kommunestyret i sak KOM-029/18 vedteke detaljreguleringsplan for Åsnes sjø og fritid, med plankart og føresegner datert 05.02.2018.

Steia tun - bilde

I medhald av plan- og bygningslova § 12-10 vert framlegg til detaljreguleringsplan for Steia tun, gbnr 64/171, lagt ut på offentleg ettersyn og høyring. Tiltakshavar er Vestbygg AS. Plankonsulent er Leite & Howden AS.

Plangrense.jpg

I medhald av plan- og bygningslova (PBL) § 12-8 varslar Multiconsult Norge AS på vegne av tiltakshavar, Kvamen kai AS, oppstart av planarbeid med detaljregulering for Kvamen, del av gnr./bnr. 58/1 og 58/2 i Fjaler kommune. Grunneigar er Jostein Sylta og tiltaksområdet ligg ca. 3 km nordaust for Dale mellom Dalsfjorden og fv.57. Varsel om oppstart vert også annonsert i avisa Firda tysdag 16.01.2018.

 

Sandnes Fiskeoppdrett AS, Fure, 6967 Hellevik i Fjaler søkjer 27.10.17 om endring av lokalitet 11813 – Svinøy. Søknaden gjeld endring av storleik på rammer, flytting av anlegget ca 100 meter lenger mot nord og justering av retning på anlegget litt meir nord-sør.

Plangrense endring kommunedleplan.jpg

I samsvar med plan- og bygningslova §11-12 og §11-13 vert det med dette varsla oppstart av endring av deler av kommunedelplanen for Dale og offentleg ettersyn av planprogram.