Koronavirus - Fjaler kommune

Siste nytt  |  Status vaksinering  |  Om koronatesting Temasider

Spørsmål om koronavirus? Ring den nasjonale informasjonstelefonen 815 55 015
Lokal koronatelefon 976 89 290 er open kvardagar klokka 10.00–12.00.

 

Fjaler kommune sin planstrategi for 2020-2023 er lagt ut til høyring.


Norconsult AS er engasjert av Fjaler kommune til å utarbeide eit plankonsept og detaljreguleringsplan for nytt bustadområde på Bjerga.

I medhald av plan- og bygningslova § 11-14 vert framlegg til endring av kommunedelplan for Dale lagt ut til offentleg ettersyn og sendt på høyring.