Kommunestyret gjorde i møte den 18.06.2020 i sak KOM-074/20 følgjande vedtak:

I medhald av plan- og bygningslova § 12-12 vert detaljreguleringsplan for Fv. 57 - Strandenes-Nistadlia, med plandokument datert 11.05.2020, vedteken.

  

 

I medhald av plan- og bygningslova §§ 11-12 og 11-17 vert det varsla om utvida plangrense for endring av delar av kommunedelplan for Dale.

  

I medhald av Lov om Akvakultur av 17.06.2005 med forskrifter, leggast søknad om auka biomasse for akvakulturlokalitet Kyravika ut til offentleg ettersyn.

  

Kommunestyret vedtok i møte 16.12.2019 i sak KOM-180/19 mindre endring av detaljreguleringsplan for Steia tun.

  

I medhald av plan- og bygningslova § 12-10 vert framlegg til endring av detaljreguleringsplan for Lammetun lagt ut på høyring og offentleg ettersyn.

 

  


Kartlegging og verdsetting av friluftslivsområder er eit viktig kommunalt verkemiddel for å identifisere, utvikle og ivareta areal for friluftslivet. Metoden vil kunne bidra til å oppnå det nasjonale målet om å sikre befolkninga moglegheit til å drive eit variert friluftsliv både i nærmiljøet og naturen for øvrig.

     

I medhald av plan- og bygningslova § 11-14 vert framlegg til kommuneplanen sin arealdel 2020-2032 lagt ut på offentleg ettersyn og sendt på høyring.

    

Kommunestyret gjorde i møte den 11.02.2019 i sak KOM-004/19 følgjande vedtak:

I samsvar med plan- og bygningslova § 12-12 vert detaljreguleringsplan for Solvika, gbnr 29/2, vedteken, med plankart og føresegner datert 14.01.2019 med følgjande endringane til føresegnene:

1. Stryk "eventuelt" i føresegn 4.1 i. i tråd med rådmannen sin kommentar: "Rådmannen er samd i at det ikkje skal brukast formuleringar som "bør" og "eventuelt" i føresegnene. ... "eventuelt" skal takast ut."

2. Føresegn 3.14 d vert endra til "Det skal takast omsyn til fisk i området i anleggsfasen. Det må visast særskilt aktsemd for å hindre spreiing av steinstøv frå sprengsteinmassar gjennom avrenning i gyteperioden januar-april og når yngelen botnslår og veks opp i grunne område (0-20 meter) i gytefeltet i perioden mai-juni."

Kommunestyret gjorde i møte den 10.12.2018 i sak KOM-096/18 følgjande vedtak:

I samsvar med plan- og bygningslova § 12-12 vert detaljreguleringsplan for Kvamen, del av gbnr 58/1 og 58/2 vedteken.

 

 

Kommunestyret gjorde i møte den 10.12.2018 i sak KOM-095/18 følgjande vedtak:

I samsvar med plan- og bygningslova § 12-12 vert detaljreguleringsplan for Åsnes sjø og fritid vedteken, med plankart datert 05.02.2018 og føresegner datert 30.11.2018.