Plankart

 

Endring av detaljreguleringsplan FV 57 Nistadlia – Holmeli – planID 202101 vart vedteken av kommunestyret 10. februar 2022 i samsvar med plan- og bygningslova §12-12.

 

I formannskapsmøte 21.10.21 vart reguleringsplan for Lammetun datert 30.06.2021 vedteken med unntak av områder med gjenståande innsigelser; BC2_1, BC2_2 og VS1.

  

I møte 02.12.2021 vedtok formannskapet i sak FOR-113/21 å legge kommuneplanen sin arealdel 2022-2034 ut til 3. gangs høyring og offentleg ettersyn.

 

 

Formannskapet vedtok i møte 02.12.2021 at planendring for reguleringsplan FV57, Nistadlia – Holmeli blir sendt på høyring og lagt ut til offentlig ettersyn.

 

I samsvar med plan‐ og bygningsloven § 12‐8 vert det meldt at Norconsult på oppdrag for Fjaler kommune, set i gang arbeid med detaljregulering for eigedomane gnr. 63, bnr. 6, 187 og 221 og gnr. 64 bnr. 6 m. fl.