I medhald av plan- og bygningslova § 12-10 vert framlegg til endring av detaljreguleringsplan for Lammetun lagt ut på høyring og offentleg ettersyn. 

Kommunestyret gjorde i møte den 18.06.2020 i sak KOM-074/20 følgjande vedtak:

I medhald av plan- og bygningslova § 12-12 vert detaljreguleringsplan for Fv. 57 - Strandenes-Nistadlia, med plandokument datert 11.05.2020, vedteken.

  

 

I medhald av plan- og bygningslova §§ 11-12 og 11-17 vert det varsla om utvida plangrense for endring av delar av kommunedelplan for Dale.

  

I medhald av Lov om Akvakultur av 17.06.2005 med forskrifter, leggast søknad om auka biomasse for akvakulturlokalitet Kyravika ut til offentleg ettersyn.

  

I medhald av plan- og bygningslova § 11-14 vert framlegg til kommuneplanen sin arealdel 2020-2032 lagt ut på offentleg ettersyn og sendt på høyring.