Koronavirus - Fjaler kommune

Siste nytt  |  Status vaksinering  |  Om koronatesting Temasider

Spørsmål om koronavirus? Ring den nasjonale informasjonstelefonen 815 55 015

 

 

Det vert varsla oppstart av detaljregulering for tre mindre endringar langs strekninga Nistadlia – Holmeli på Fv 57. Endringane er svært avgrensa: tilpassing for sikring mot kvikkleire ved Holmeli, lunneplass på Stegane og tilkomst til Halsnes. Planprogram og konsekvensutgreiing vert ikkje laga. 

Det er høve til å kome med innspel/merknader til varsel om planoppstart. Innspel må vere knytt til dei konkrete endringane som skal gjerast. Det vert også høve til å uttale seg til planframlegget ved offentleg ettersyn.

Frist for innspel er sett til 16.07.21