Koronavirus - Fjaler kommune

Siste nytt  |  Vaksinering  |  Testing

  • Ved positiv hurtigtest: Ring 46 81 29 60 for rådgjeving, kvardagar 08.00–20.00, helg 10.00–16.00. Ved positiv hurtigtest utanom opningstida, ber vi deg gå i isolasjon og kontakte nærkontaktar sånn at dei går i karantene. Ring smitteverntelefonen når den opnar for hjelp til vidare smittesporing
  • Vaksinespørsmål: Ring 57 73 80 00 (kvardagar 09.00–14.00)
  • Andre spørsmål om korona: Ring 97 69 74 37 (kvardagar 09.00–14.00)
 

 

I formannskapsmøte 21.10.21 vart reguleringsplan for Lammetun datert 30.06.2021 vedteken med unntak av områder med gjenståande innsigelser; BC2_1, BC2_2 og VS1.

  

I møte 02.12.2021 vedtok formannskapet i sak FOR-113/21 å legge kommuneplanen sin arealdel 2022-2034 ut til 3. gangs høyring og offentleg ettersyn.

 

 

Formannskapet vedtok i møte 02.12.2021 at planendring for reguleringsplan FV57, Nistadlia – Holmeli blir sendt på høyring og lagt ut til offentlig ettersyn.

 

I samsvar med plan‐ og bygningsloven § 12‐8 vert det meldt at Norconsult på oppdrag for Fjaler kommune, set i gang arbeid med detaljregulering for eigedomane gnr. 63, bnr. 6, 187 og 221 og gnr. 64 bnr. 6 m. fl.


   
Kommunedelplan for idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet er no ute på høyring.  Frist for å komme med innspel er måndag 8. november.