Koronavirus - Fjaler kommune

Siste nytt  |  Vaksinering  |  Testing

Vaksinespørsmål: 57 73 80 00 (kvardagar 09.00–14.00)

 


   
Kommunedelplan for idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet er no ute på høyring.  Frist for å komme med innspel er måndag 8. november.

  

Formannskapet vedtok i møte 17.06.2021 i sak FOR-070/21 å legge framlegg til endring av detaljreguleringsplan for Lammetun ut på høring og offentleg ettersyn.

Frist for innspel er sett til 06.09.2021.

 

Vi viser til igangsetjing av planarbeid for KV23 Bjerga-Dale sentrum.

I samband med dette, varslar Fjaler kommune oppstart av planarbeid, jf. plan- og bygningsloven § 12-8.

Frist for innspel er sett til 21.09.2021.

 

Det vert varsla oppstart av detaljregulering for tre mindre endringar langs strekninga Nistadlia – Holmeli på Fv 57. Endringane er svært avgrensa: tilpassing for sikring mot kvikkleire ved Holmeli, lunneplass på Stegane og tilkomst til Halsnes. Planprogram og konsekvensutgreiing vert ikkje laga. 

Det er høve til å kome med innspel/merknader til varsel om planoppstart. Innspel må vere knytt til dei konkrete endringane som skal gjerast. Det vert også høve til å uttale seg til planframlegget ved offentleg ettersyn.

Frist for innspel er sett til 16.07.21