Koronavirus - Fjaler kommune

Siste nytt  |  Vaksinering  |  Testing

Vaksinespørsmål: 57 73 80 00 (kvardagar 09.00–14.00)

 

Skal du arrangere / er du arrangør?

Det bør utabreidast ein skriftleg plan for gjennomføring av arrangementet for å sikre god smittervernhandtering.
 

Planen skal innehalde:


Har du spørsmål kring dette kan du kontakte kultursjef Ingeborg Tysnes på epost: iot@fjaler.kommune.no

 

Kommunen har tilsynsansvar

Ver merksam på at kommunen har eit tilsynsansvar med at reglane i smittevernlova og dei nasjonale smitteverntiltaka vert fulgt og kan difor gjennomføre kontrollar.

Kva vert rekna som eit arrangement?

"Sammenkomst på offentleg stad eller i lokaler og utandørs areal som leigast eller lånas ut, inkludert hotell, grendehus, forsamlingshus, konferansesalar og hallar"

Nasjonale reglar for arrangement som gjeld frå 18. juni 2021

Det vert oppfordra til å halde arrangement heller utandørs enn innandørs.

 • Personar som ikkje er beskytta og som kjem frå område med høgt smittetrykk bør ikkje oppsøke arrangement i andre kommunar.
 • Private arrangement: Inntil 100 personar på offentlig stad eller i leigde/lånte lokale, inne og ute.
 • Offentlege arrangement: Maks tal personar avheng av:
  • Om det vert brukt koronasertifikat/testing.
  • Om det er faste tilviste plassar
  • Om det er ute eller inne

Sjå regjeringen.no for detaljar
 

Kva må du som arrangør ta stilling til?

 • Kven er arrangør? Viktig å informere på arrangementet kven som er ansvarleg og kven som kan kontaktast dersom spørsmål om smittevern.
 • Er det mogeleg å halde minst 1 meter avstand til andre som ikkje er i same husstand? Som hovudregel treng ein då 4m2 per person.
 • Informere i forkant om at dei som er sjuke ikkje skal delta på arrangementet.
 • Ha ei oversikt over dei som er tilstades på arrangementet slik at dei kan kontaktast i ettertid. Det er tilstrekkeleg at denne lista er dei som har kjøpt billetten – og så er dei igjen ansvarleg for dei han/ho har kjøpt billettar til. Denne lista kan slettast etter 14 dagar.
 • Henge opp synlig informasjon om generelle hygieneråd.
 • Ved større arrangement bør ein også vurdere korleis mistenkt smitta skal handterast for eksempel om det finst eit eige rom desse kan opphalde seg.
 • Informer i forkant og før arrangementet om at publikum må unngå trengsel på veg inn og ut av arrangementet.
Ingeborg Tysnes
Leiar kultur
E-post
Telefon 57 73 80 44
Mobil 988 65 054