Kart annonse

I medhald av plan- og bygningslova § 12-10 vert framlegg til detaljreguleringsplan for Dingemoen skule lagt ut på høyring og offentleg ettersyn.

Bilde - planprogram

I medhald av plan- og bygningslova § 11-12 varslast det om oppstart av revisjon av kommuneplanen sin arealdel. Samtidig leggast framlegg til planprogram ut på høyring og offentleg ettersyn i medhald av plan- og bygningslova § 11-13.

 

Seaweed AS, 6987 Bulandet søkjer 27.11.17 om lokalitet til tareoppdrett i Agnalsvika i Fjaler kommune. Lokaliteten har følgjande koordinatar: N61o 19,350’ / Ø05o 12,200’

Jenter på Våge Stadion

Handlingsprogrammet for ordinære idrettsanlegg og nærmiljøanlegg vert rullert kvart år av Fjaler kommune. Innspel til dette må vere kommunen i hende innan 5. november 2018

 

 

 

 

Åsnes sjø og fritid

I medhald av plan- og bygningslova §§ 12-10 og 12-11 vert framlegg til detaljreguleringsplan for Åsnes sjø og fritid lagt ut på høyring og offentleg ettersyn.

 

Bilde annonse

Formannskapet vedtok i møte 10.09.2018 i sak FOR-078/18 å legge forslag til detaljreguleringsplan for Solvika, gbnr 29/2, ut på høyring og offentleg ettersyn.

I samsvar med plan- og bygningslova § 12-10 vert det med dette varsla om offentleg ettersyn av framlegg til detaljreguleringsplan for Solvika, gbnr 29/2, på Gjølanger i ytre Fjaler.

I samsvar med plan- og bygningslova §§ 12-1, 12-3 og 12-8 varslast utvida plangrense for detaljreguleringsplan Dingemoen skule (plan-ID 1429201802). Detaljreguleringsplanen vert utarbeidd av Fjaler kommune.

Kvamen

I samsvar med plan- og bygningslova § 12-10 vert detaljregulering for Kvamen lagt ut på høyring og offentleg ettersyn.