Steia tun - bilde

I medhald av plan- og bygningslova § 12-10 vert framlegg til detaljreguleringsplan for Steia tun, gbnr 64/171, lagt ut på offentleg ettersyn og høyring. Tiltakshavar er Vestbygg AS. Plankonsulent er Leite & Howden AS.

Plangrense.jpg

I medhald av plan- og bygningslova (PBL) § 12-8 varslar Multiconsult Norge AS på vegne av tiltakshavar, Kvamen kai AS, oppstart av planarbeid med detaljregulering for Kvamen, del av gnr./bnr. 58/1 og 58/2 i Fjaler kommune. Grunneigar er Jostein Sylta og tiltaksområdet ligg ca. 3 km nordaust for Dale mellom Dalsfjorden og fv.57. Varsel om oppstart vert også annonsert i avisa Firda tysdag 16.01.2018.

 

Plankart Åsnes sjø og fritid

I medhald av plan- og bygningslova § 12-10 vert framlegg til detaljreguleringsplan for Åsnes sjø og fritid lagt ut på høyring og offentleg ettersyn. Tiltakshavar er Magnum Opus Invest AS. Plankonsulent er Nordplan AS.

 

 

Sandnes Fiskeoppdrett AS, Fure, 6967 Hellevik i Fjaler søkjer 27.10.17 om endring av lokalitet 11813 – Svinøy. Søknaden gjeld endring av storleik på rammer, flytting av anlegget ca 100 meter lenger mot nord og justering av retning på anlegget litt meir nord-sør.

Kart Solvika

I medhald av plan- og bygningslova § 12-8 er det varsla om oppstart av privat detaljreguleringsplan for Solvika, gbnr 29/2. Tiltakshavar er Sunnfjord Storsmolt AS. Plankonsulent er Nordplan AS. 

Plangrense endring kommunedleplan.jpg

I samsvar med plan- og bygningslova §11-12 og §11-13 vert det med dette varsla oppstart av endring av deler av kommunedelplanen for Dale og offentleg ettersyn av planprogram.