Busetjing og integrering av flyktningar

Flyktningar som har fått opphald i Noreg skal busetjast i ein kommune. Fjaler kommune buset kvart år flyktningar etter oppmoding frå Integrering- og mangfaldsdirektoratet (IMDi).

Integrering- og mangfaldsdirektoratet (IMDi) har ansvaret for å finne ein eigna busetjingskommune. Kvart år oppmodar IMDi norske kommunar om å busetje eit visst tal flyktningar. For kommunane er busetjing av flyktningar ei frivillig oppgåve, og det er kommunane som vedtek kor mange flyktningar dei ynskjer å busetje. Ved å gjere vedtak om busetjing, forpliktar kommunen seg mellom anna til å gje tilbod om introduksjonsprogram i samsvar med introduksjonslova.

Klikk for stort bilete

 Flyktningtenesta i Fjaler

Flyktningtenesta i Fjaler kommune har ansvar for mottak, etablering og god integrering av nye flyktningar i kommunen. Per 01.01.2017 er det totalt 30 flyktningar busett i Fjaler kommune frå Eritrea og Etiopia. I samband med vedtaket om å busetje flyktningar i 2015 vart det tilsett flyktningkoordinator i ei 100 % stilling underlagt rådmannskontoret.

Flyktningetenesta hjelper mellom anna til med:

  • Å skaffe bustad
  • Etablering og oppfølging i bustad
  • Praktisk hjelp og rettleiing i lokalsamfunnet
  • Oppfølging av introduksjonsprogram i samsvar med introduksjonslova

 

I Fjaler kommune har alle dei kommunale tenestene ansvar for å busetje flyktningar innanfor sine tenesteområde. Flyktningtenesta jobbar difor mellom anna opp mot barnehage, skule, vaksenopplæring, kulturkontor, Fjaler frivilligsentral og ulike helsetenester i kommunen, og har i denne samband ei koordinerande rolle.
 

Korleis kan du bidra?

Arbeids- og språkpraksis

Flyktningane som kjem til Fjaler kommune skal, som ein del av introduksjonsprogrammet, ut i språkpraksis. Språkpraksis inneberer at ein skal praktisere norsk på ein arbeidsplass. Språkpraksis er ein viktig del av flyktningane si kvalifisering og integrering og ei naudsynt erfaring når deltakarane skal ut i ordinært arbeid etter fullført program. Gjennom språkpraksisar får flyktningane arbeidserfaring, samtidig som dei tileignar seg kunnskap om det norske arbeidslivet.

 

Ynskjer du å ha ein flyktning i språkpraksis i di bedrift?  

Bedrifter som kan stille med språkpraksisplassar, kan kontakte flyktningkoordinator Ida Elise Magnussen på tlf. 57738014/ mob. 40446015, eller per e-post ida.elise.magnussen@fjaler.kommune.no.

 

Vil du bli ein FjalerFrende?

FjalerFrende er eit nytt inkluderingsprosjekt i Fjaler, der frivilligsentralen i samarbeid med flyktningtenesta vil koble ein med innvandrarbakgrunn med ein fjalerbu basert på interesser, yrkeserfaring, språkkunnskap og person i ein gjensidig og kortsiktig avtale for å gjere ulike aktivitetar i lag.

 

Ta kontakt med frivilligsentralen på tlf. 57738020/ mob. 99548767, eller per e-post frivilligsentralen@fjaler.kommune.no

 

Ynskjer du å bidra på andre måtar?

Dersom du ønskjer å bidra på andre måtar høyrer flyktningtenesta gjerne frå deg!