Velkomen som jobbsøkjar i Fjaler kommune

Lærling i kommunen

 

Kort om søkjeprosessen


Vil du søkje på ei ledig stilling hjå oss, må du registrere CV og sende søknaden elektronisk. Dette gjer du ved å opprette ein eigen brukaridentitet og eit passord i Easycruit. Vi har ikkje moglegheit å ta imot opne søknadar, men ønskjer du informasjon om karrieremoglegheiter i Fjaler kommune kan du ta kontakt med personalsjef Camilla Ericsson Valvik på e-post Camilla.Ericsson.Valvik@fjaler.kommune.no  eller telefon 57738015.

 

CV i basen vår


Det er ikkje naudsynt å registrere ny CV for kvar gang du søkjer ein jobb i Fjaler kommune. Du nytter den CV-en du har lagt inn og skriv ein kortfatta søknadstekst i tillegg. Du kan sjølv slette CV-en din når du ikkje lengre ønskjer å ha den liggande i basen vår. Har du søkt jobb andre stader og nytta Easycruit, kan du bruke opp att identiten din.

Offentleg søkjarliste:
 

Vi gjer merksam på at opplysningar om søkjaren kan bli gjort offentlege sjølv om søkjaren har oppmoda om ikkje å bli ført opp på søkjarlista.

Som lærling i Fjaler kommune inngår du lærekontrakt og tek delar av utdanninga på ein arbeidsplass i kommunen. Lærlingar har retter og pliktar som andre arbeidstakarar. Du har rett til å få den opplæringa som vert fastsett i læreplanen, men og plikt til å delta aktivt for å nå måla, og å delta i planlegging og vurdering av ditt eiget arbeid. Læretida avsluttast med ei fagprøve.