Du har rett til å kreve innsyn i offentlege dokument

Retten til innsyn i offentlege verksemder er eit grunnleggande demokratisk prinsipp som er nedfelt i offentleglova. Hovudregelen i lova er at alle dokument er opne for innsyn. Dette betyr at brev inn til kommunen- og svar frå kommunen vert registrert i vårt sak- og arkivsystem og publisert i den offentlige postlista på heimesida til Fjaler kommune.

Ikkje alle dokument er opne for innsyn I offentlegforeskrifta § 7. jf §6 fjerde ledd er det spesifisert ein del opplysningar som ikkje skal leggast ut i ein offentleg journal. 
 

Fjaler kommune si offentlige postliste:


Meirinnsyn

Sjølv om eit dokument kan haldast unna offentleggjering, skal kommunen vurdere om dokumentet likevel bør kunne gjerast kjent heilt eller delvis (meirinnsyn). 
 

Korleis søkje om innsyn?

Krev du innsyn i saksdokument, må kravet gjelde ei bestemt sak, eller i rimeleg grad saker av ein bestemt art.

Slik søkjer du om innsyn:

Personal- og organisasjon
09.00–14.00
E-post
Telefon 57 73 80 00