Koronavirus - Fjaler kommune

Siste nytt  |  Vaksinering  |  Testing

  • Ved positiv hurtigtest: Ring 46 81 29 60 for rådgjeving, kvardagar 08.00–20.00, helg 10.00–16.00. Ved positiv hurtigtest utanom opningstida, ber vi deg gå i isolasjon og kontakte nærkontaktar sånn at dei går i karantene. Ring smitteverntelefonen når den opnar for hjelp til vidare smittesporing
  • Vaksinespørsmål: Ring 57 73 80 00 (kvardagar 09.00–14.00)
  • Andre spørsmål om korona: Ring 97 69 74 37 (kvardagar 09.00–14.00)
 

Du har rett til å kreve innsyn i offentlege dokument

Retten til innsyn i offentlege verksemder er eit grunnleggande demokratisk prinsipp som er nedfelt i offentleglova. Hovudregelen i lova er at alle dokument er opne for innsyn. Dette betyr at brev inn til kommunen- og svar frå kommunen vert registrert i vårt sak- og arkivsystem og publisert i den offentlige postlista på heimesida til Fjaler kommune.

Ikkje alle dokument er opne for innsyn I offentlegforeskrifta § 7. jf §6 fjerde ledd er det spesifisert ein del opplysningar som ikkje skal leggast ut i ein offentleg journal. 
 

Fjaler kommune si offentlige postliste:


Meirinnsyn

Sjølv om eit dokument kan haldast unna offentleggjering, skal kommunen vurdere om dokumentet likevel bør kunne gjerast kjent heilt eller delvis (meirinnsyn). 
 

Korleis søkje om innsyn?

Krev du innsyn i saksdokument, må kravet gjelde ei bestemt sak, eller i rimeleg grad saker av ein bestemt art.

Slik søkjer du om innsyn:

Personal- og organisasjon
09.00–14.00
E-post
Telefon 57 73 80 00
Sarah Louise Loftheim
Fagleiar arkiv
E-post
Telefon 57 73 80 12