Kommunen sin beredskap

Når alvorlege hendingar oppstår, som går ut over hendingar kommunen normalt er førebudd på å handtere, skal kriseleiing etablerast. Mindre hendingar vert handtert på fag- og sektornivå.

Kriseleiinga etablerast når uønska hendingar

 • kan påverke mange innbyggjarar i kommunen
 • krev tiltak frå fleire sektorar
 • vil medføre eit stort behov for informasjon
 • ved straumbrot utover 1 time der det ikkje er kommunikasjon (mobil og telefon)
   

Varsel til kriseleiing kan kome frå:

 • Statsforvaltaren, ved større hendingar på regionalt/nasjonalt nivå.
 • Politi- og brannsentral, eller AMK (112, 110, 113)
 • Lokalt helse- , brannvern- og politi
 • Andre
   

Iverksetting av kriseleiing

 • Kommunedirektør har ansvar for iverksetting av kriseleiing. Er kommunedirektør fråverande tek ordførar denne avgjersla.
   

Kriseleiinga sine oppgåver

 • Situasjonsavklaring; innhente opplysingar om hendinga i kommunen
 • Ta avgjersle om iverksetting av tiltak for å hindre skadar på personar og materielle verdiar
 • Prioritere bruken av kommunale ressursar
 • Halde kontakt med skadestadsleiing
 • Syte for informasjon til innbyggjarar og media
 • Gje rapport om situasjonen til Statsforvaltaren og/eller andre mynde
 • Ved drift utover eitt døgn – organisere turnus/kalle inn ekstra personell
   

Informasjon- og kommunikasjonstiltak lokalt

Det er ordførar og kommunedirektør som har ansvar for å informere innbyggjarane, j.fr kommunen sin beredskapsplan.

 • Fjaler kommune brukar si heimeside som hovudinformasjonskanal. Her finn ein oppdatert informasjon frå sentrale mynde samt informasjon om lokale tiltak.
 • Fjaler kommune si facebook side
 • SMS varsling vil verte brukt ved behov, m.a. dersom det er endringar og utvikling i situasjonen som vi meiner krev rask varsling til alle innbyggjarar og bedrifter.
 • Om nødvendig vil vi i tillegg bruke NRK Sogn og Fjordane og lokalavisa Firda.
   

Kriseleiinga i Fjaler kommune består av:

 • Kommunedirektør
 • Ordførar
 • Økonomisjef
 • Kommunalsjef oppvekst
 • Kommunalsjef helse og omsorg
 • Kommunalsjef teknisk
 • personalsjef
 • beredskapskontakt

Krisestab som vert kalla inn ved behov:

 • Brannsjef med vara
 • Kommuneoverlege
 • Tilsette ved personal og organisasjon
 • Flyktningekoordinator

Psykososiale ressursar

 • Eiga gruppe for psykososialt kriseteam, leiar er fagansvarlig for psykisk helse. Andre i gruppa er prest, lege og helsesjukepleiar.

Beredskapsgruppe smittevern

 • Gruppa består av smittevernlege, hygienesjukepleiar sjukeheim og tenesteleiar helseteneste. 

 

 

 

Bente Nesse
Kommunedirektør
E-post
Telefon 57 73 80 01
Mobil 900 64 592
Kjetil Felde
Ordførar
E-post
Telefon 57 73 80 52
Mobil 970 32 034