Koronavirus covid-19

Samla informasjon frå Fjaler kommune om Koronavirus

Har du spørsmål om koronavirus?  Du finn mykje nyttig informasjon på fhi.no. Lokal koronatelefon 976 89 290 er open kvardagar 09.00 - 14.00. 
Nasjonal informasjonstelefon 815 55 015 er open kvardagar 08.00 - 15.30.

 

Renovasjon og slamtømming

Renovasjon og slamtømming vert utført av Sunnfjord Miljøverk IKS (SUM). Alle bustad- og fritidseigedommar i Fjaler kommune er omfatta av tvungen renovasjonsordning, og du må betale gebyr for denne tenesta.

Avfallet frå hushaldninga vert henta ein gong pr. veke for restavfall og kvar 4. veke for papiravfall.

Renovasjonsrutekalendaren
 

Gjenvinnigsstasjon

Gjenvinningsstasjonen i Fjaler finn du i Kjørlevika (ved Solheimskrysset i Flekke).

Opningstid

Stasjonen er open kvar tysdag mellom kl 12.00 og 18.00.

Hyttecontainer

Det er plassert ut hyttecontainer som skal nyttast av dei som betalar renovasjonsgebyr for fritidshus. Desse står utplassert slik:

 • Dale, ved kommunen sin driftssentral i Trolleskaret
 • Hellevik
 • Guddal, v/  tidl. nærbutikk
 • Tysse bru (Leite)
 • Våge skule, v/ parkeringsplass
 • Korssund
 • Folkestad (Nesje)
 • Steinset (Guddal)
 • Tømmerbakke (Vassdalen)
 • Flekke, ved gjenvinningsstasjonen

Returpunkt

Glas kan leverast til glasigloar som er sett ut ved Coop Ekstra i Dale,  Våge skule, Hellevik, Flekke og ved Guddal nærbutikk.  

Fakturering og gebyr frå 1. januar 2021

Frå 1. januar 2021 tek Sunnfjord Miljøverk IKS over faktureringa av renovasjonsgebyret samt gebyret for private septiktankar/minireinseanlegg/slam. Dei som er tilknytt kommunalt kloakkanlegg vil framleis få faktura frå kommunen. Første faktura vil de motta i februar.

Kva vil det bety for deg som abonnent:

 • De vil få ein eigen faktura for renovasjon og eventuelt slam direkte frå SUM
 • Dersom de har spørsmål til faktura kontakt SUM
 • Dersom de ønsker å endre renovasjonsabonnement/dunkstørrelse ta kontakt med SUM

Endringar i renovasjon- og gebyrforeskrifta

Det vil komme endringar i renovasjonforskrifta som vil medføre endringar i gebyret for enkelte abonnentar. Desse vil få brev tilsendt med meir informasjon om kva endringa inneber.

Dei største endringane vil gjelde:

 • For dei som har dunksamarbeid
 • Reduksjon grunna einsleg i eigen bustad
 • Reduksjon grunna lang trilleveg for dunk
 • Fritidsbustadar med både rest- og papirdunk 
 • Elles vil det vere generell auke i gebyret for alle.
   

Kontaktinformasjon:

Førespurnader i samband med renovasjon/gebyr:

Andre førespurnader:

På heimesida www.sum.sf.no kan de finne web-skjema for ein del endringar og søknadar.