Koronavirus covid-19

Samla informasjon frå Fjaler kommune om Koronavirus

Har du spørsmål om koronavirus?  Du finn mykje nyttig informasjon på fhi.no. Lokal koronatelefon 976 89 290 er open kvardagar 09.00 - 14.00. 
Nasjonal informasjonstelefon 815 55 015 er open kvardagar 08.00 - 15.30.

 

Busetjing og integrering av flyktningar


Flyktningar som har fått opphald i Noreg skal busetjast i ein kommune. Fjaler kommune buset kvart år flyktningar etter oppmoding frå Integrering- og mangfaldsdirektoratet (IMDi).

For kommunane er busetjing av flyktningar ei frivillig oppgåve, og det er kommunane som vedtek kor mange flyktningar dei ynskjer å busetje. Ved å gjere vedtak om busetjing, forpliktar kommunen seg mellom anna til å gje tilbod om introduksjonsprogram i samsvar med introduksjonslova.

 
Flyktningtenesta i Fjaler

Flyktningtenesta i Fjaler kommune har ansvar for mottak, etablering og god integrering av nye flyktningar i kommunen.

Flyktningetenesta hjelper mellom anna til med:

  • Å skaffe bustad
  • Etablering og oppfølging i bustad
  • Praktisk hjelp og rettleiing i lokalsamfunnet
  • Oppfølging av introduksjonsprogram i samsvar med introduksjonslova

 

I Fjaler kommune har alle dei kommunale tenestene ansvar for å busetje flyktningar innanfor sine tenesteområde. Flyktningtenesta jobbar difor mellom anna opp mot barnehage, skule, vaksenopplæring, kulturkontor, Fjaler frivilligsentral og ulike helsetenester i kommunen, og har i denne samband ei koordinerande rolle.
 

Korleis kan du bidra?

Arbeids- og språkpraksis

Flyktningane som kjem til Fjaler kommune skal, som ein del av introduksjonsprogrammet, ut i språkpraksis. Språkpraksis inneberer at ein skal praktisere norsk på ein arbeidsplass. Språkpraksis er ein viktig del av flyktningane si kvalifisering og integrering og ei naudsynt erfaring når deltakarane skal ut i ordinært arbeid etter fullført program. Gjennom språkpraksisar får flyktningane arbeidserfaring, samtidig som dei tileignar seg kunnskap om det norske arbeidslivet.

 

Ynskjer du å ha ein flyktning i språkpraksis i di bedrift?  

Bedrifter som kan stille med språkpraksisplassar, kan kontakte flyktningstenesta.

 

Ynskjer du å bidra på andre måtar?

Dersom du ønskjer å bidra på andre måtar høyrer flyktningtenesta gjerne frå deg!

Flyktningkonsulent
  • Tlf: 57738014
  • Mob: 40446015
  • E-post: