Koronavirus - Fjaler kommune

Siste nytt  |  Status vaksinering  |  Om koronatesting Temasider

Spørsmål om koronavirus? Ring den nasjonale informasjonstelefonen 815 55 015
Lokal koronatelefon 976 89 290 er open kvardagar klokka 10.00–12.00.

 

Busetjing og integrering av flyktningar


Flyktningar som har fått opphald i Noreg skal busetjast i ein kommune. Fjaler kommune buset kvart år flyktningar etter oppmoding frå Integrering- og mangfaldsdirektoratet (IMDi).

For kommunane er busetjing av flyktningar ei frivillig oppgåve, og det er kommunane som vedtek kor mange flyktningar dei ynskjer å busetje. Ved å gjere vedtak om busetjing, forpliktar kommunen seg mellom anna til å gje tilbod om introduksjonsprogram i samsvar med introduksjonslova.

 
Flyktningtenesta i Fjaler

Flyktningtenesta i Fjaler kommune har ansvar for mottak, etablering og god integrering av nye flyktningar i kommunen.

Flyktningetenesta hjelper mellom anna til med:

  • Å skaffe bustad
  • Etablering og oppfølging i bustad
  • Praktisk hjelp og rettleiing i lokalsamfunnet
  • Oppfølging av introduksjonsprogram i samsvar med introduksjonslova

 

I Fjaler kommune har alle dei kommunale tenestene ansvar for å busetje flyktningar innanfor sine tenesteområde. Flyktningtenesta jobbar difor mellom anna opp mot barnehage, skule, vaksenopplæring, kulturkontor, Fjaler frivilligsentral og ulike helsetenester i kommunen, og har i denne samband ei koordinerande rolle.
 

Korleis kan du bidra?

Arbeids- og språkpraksis

Flyktningane som kjem til Fjaler kommune skal, som ein del av introduksjonsprogrammet, ut i språkpraksis. Språkpraksis inneberer at ein skal praktisere norsk på ein arbeidsplass. Språkpraksis er ein viktig del av flyktningane si kvalifisering og integrering og ei naudsynt erfaring når deltakarane skal ut i ordinært arbeid etter fullført program. Gjennom språkpraksisar får flyktningane arbeidserfaring, samtidig som dei tileignar seg kunnskap om det norske arbeidslivet.

 

Ynskjer du å ha ein flyktning i språkpraksis i di bedrift?  

Bedrifter som kan stille med språkpraksisplassar, kan kontakte flyktningstenesta.

 

Ynskjer du å bidra på andre måtar?

Dersom du ønskjer å bidra på andre måtar høyrer flyktningtenesta gjerne frå deg!

Elisa Haddeland
Flyktningkonsulent
E-post
Telefon 57 73 80 14
Mobil 404 46 015