Grunnskuleopplæring for vaksne

Du som er over opplæringspliktig alder, og som treng grunnskuleopplæring, har rett til slik opplæring, så langt du ikkje har rett til vidaregåande opplæring etter § 3-1. Retten til opplæring omfattar til vanleg dei faga ein treng for å få vitnemål for fullført grunnskoleopplæring for vaksne. Opplæringa skal tilpassast behovet til den enkelte.
 

Vaksenopplæringa har tilbod til vaksne innvandrarar

Innvandrarar med opphaldsløyve etter 01.01.2012 har rett og plikt til opplæring i minimum 600 timar. Av desse timane skal 50 timar vere samfunnsfag.
Meir om rett og plikt til norskopplæring finn du hos Integrerings- og mangfaldsdirektoratet (IMDI)


Målgruppe

Utlendingar mellom 16 og 55 år som har opphaldsløyve som gir grunnlag for permanent opphaldsløyve. Dette inkluderer:

  • asylantar
  • overføringsflyktningar
  • arbeidsinnvandrarar og familiemedlemmene deira
  • personar med opphald på humanitært grunnlag og familiegjenforeinte til desse
  • familiegjenforeinte med norsk eller nordisk borgar busett i Noreg
     

Pris for tenesta

Tenesta er gratis for personar mellom 16-55 år som har opphaldsløyve som gir grunnlag for permanent opphaldsløyve, bortsett frå for arbeidsinnvandrarar og familiemedlemmene deira. Dei må betale for opplæringa - f.t. kr. 50,- pr time.
 

Slik søkjer du

Kontakt Ola Sande rektor for Fjaler ungdomsskule og vaksenopplæringa.

E-post:  Ola.Trude.Sande@fjaler.kommune.no
Telefon: 577308071

Kommunalsjef oppvekst
  • Tlf: 57738056
  • Mob: 91880274
  • E-post: