Koronavirus covid-19

Koronastatus for Fjaler 

Samla informasjon frå Fjaler kommune om Koronavirus

Spørsmål om Koronavirus?

 • Nasjonale publikumstelefonen 815 55 015
 • Lokal telefonteneste 976 89 290, kvardagar frå 09.00 - 14.00

Alarmtelefon for barn og unge, telefon 116 111 er open heile døgnet.

 

Grunnskuleopplæring for vaksne

Du som er over opplæringspliktig alder, og som treng grunnskuleopplæring, har rett til slik opplæring, så langt du ikkje har rett til vidaregåande opplæring etter § 3-1. Retten til opplæring omfattar til vanleg dei faga ein treng for å få vitnemål for fullført grunnskoleopplæring for vaksne. Opplæringa skal tilpassast behovet til den enkelte.
 

Vaksenopplæringa har tilbod til vaksne innvandrarar

Innvandrarar med opphaldsløyve etter 01.01.2012 har rett og plikt til opplæring i minimum 600 timar. Av desse timane skal 50 timar vere samfunnsfag.
Meir om rett og plikt til norskopplæring finn du hos Integrerings- og mangfaldsdirektoratet (IMDI)


Målgruppe

Utlendingar mellom 16 og 55 år som har opphaldsløyve som gir grunnlag for permanent opphaldsløyve. Dette inkluderer:

 • asylantar
 • overføringsflyktningar
 • arbeidsinnvandrarar og familiemedlemmene deira
 • personar med opphald på humanitært grunnlag og familiegjenforeinte til desse
 • familiegjenforeinte med norsk eller nordisk borgar busett i Noreg
   

Pris for tenesta

Tenesta er gratis for personar mellom 16-55 år som har opphaldsløyve som gir grunnlag for permanent opphaldsløyve, bortsett frå for arbeidsinnvandrarar og familiemedlemmene deira. Dei må betale for opplæringa - f.t. kr. 50,- pr time.
 

Slik søkjer du

Kontakt Ola Sande rektor for Fjaler ungdomsskule og vaksenopplæringa.

E-post:  Ola.Trude.Sande@fjaler.kommune.no
Telefon: 577308071

Kommunalsjef oppvekst
 • Tlf: 57738056
 • Mob: 91880274
 • E-post:  
Rektor
 • Tlf: 5773 8071
 • Mob: $(MOBIL)
 • E-post: