Grunnskuleopplæring for vaksne

Du som er over opplæringspliktig alder, og som treng grunnskuleopplæring, har rett til slik opplæring, så langt du ikkje har rett til vidaregåande opplæring etter § 3-1. Retten til opplæring omfattar til vanleg dei faga ein treng for å få vitnemål for fullført grunnskoleopplæring for vaksne. Opplæringa skal tilpassast behovet til den enkelte.
 

Vaksenopplæringa har tilbod til vaksne innvandrarar

Innvandrarar med opphaldsløyve etter 01.01.2012 har rett og plikt til opplæring i minimum 600 timar. Av desse timane skal 50 timar vere samfunnsfag.


Målgruppe

Utlendingar mellom 16 og 55 år som har opphaldsløyve som gir grunnlag for permanent opphaldsløyve. Dette inkluderer:

  • asylantar
  • overføringsflyktningar
  • arbeidsinnvandrarar og familiemedlemmene deira
  • personar med opphald på humanitært grunnlag og familiegjenforeinte til desse
  • familiegjenforeinte med norsk eller nordisk borgar busett i Noreg
     

Pris for tenesta

Du har rett til gratis grunnskule for vaksne dersom du er over 16 år, har lovleg opphald i landet, og har behov for grunnskuleopplæring. 

For elevar utan rett til opplæring etter opplæringslova, sjå pris for vaksenopplæring og prøver:

 

Slik søkjer du:

Ta kontakt med assisterande rektor Guro Osland Ness på Fjaler ungdomsskule og vaksenopplæringa.

E-post:  Guro.Osland.Ness@fjaler.kommune.no

Telefon: 577308072

Ingvard Flekke
Kommunalsjef oppvekst
E-post
Telefon 57 73 80 56
Mobil 918 80 274
Guro Osland Ness
Assisterande rektor
E-post
Telefon 57 73 80 72
Mobil 975 04 563