Koronavirus - Fjaler kommune

Siste nytt  |  Vaksinering  |  Testing

  • Ved positiv hurtigtest: Ring 46 81 29 60 for rådgjeving, kvardagar 08.00–20.00, helg 10.00–16.00. Ved positiv hurtigtest utanom opningstida, ber vi deg gå i isolasjon og kontakte nærkontaktar sånn at dei går i karantene. Ring smitteverntelefonen når den opnar for hjelp til vidare smittesporing
  • Vaksinespørsmål: Ring 57 73 80 00 (kvardagar 09.00–14.00)
  • Andre spørsmål om korona: Ring 97 69 74 37 (kvardagar 09.00–14.00)
 

Grunnskuleopplæring for vaksne

Du som er over opplæringspliktig alder, og som treng grunnskuleopplæring, har rett til slik opplæring, så langt du ikkje har rett til vidaregåande opplæring etter § 3-1. Retten til opplæring omfattar til vanleg dei faga ein treng for å få vitnemål for fullført grunnskoleopplæring for vaksne. Opplæringa skal tilpassast behovet til den enkelte.
 

Vaksenopplæringa har tilbod til vaksne innvandrarar

Innvandrarar med opphaldsløyve etter 01.01.2012 har rett og plikt til opplæring i minimum 600 timar. Av desse timane skal 50 timar vere samfunnsfag.


Målgruppe

Utlendingar mellom 16 og 55 år som har opphaldsløyve som gir grunnlag for permanent opphaldsløyve. Dette inkluderer:

  • asylantar
  • overføringsflyktningar
  • arbeidsinnvandrarar og familiemedlemmene deira
  • personar med opphald på humanitært grunnlag og familiegjenforeinte til desse
  • familiegjenforeinte med norsk eller nordisk borgar busett i Noreg
     

Pris for tenesta

Du har rett til gratis grunnskule for vaksne dersom du er over 16 år, har lovleg opphald i landet, og har behov for grunnskuleopplæring. 

For elevar utan rett til opplæring etter opplæringslova, sjå pris for vaksenopplæring og prøver:

 

Slik søkjer du:

Ta kontakt med assisterande rektor Guro Osland Ness på Fjaler ungdomsskule og vaksenopplæringa.

E-post:  Guro.Osland.Ness@fjaler.kommune.no

Telefon: 577308072

Ingvard Flekke
Kommunalsjef oppvekst
E-post
Telefon 57 73 80 56
Mobil 918 80 274
Guro Osland Ness
Assisterande rektor
E-post
Telefon 57 73 80 72
Mobil 975 04 563