Skulefritidsordning - SFO

 • Skulefritidsordninga er eit tilbod før og etter skuletid for alle barn i 1.- 4. klasse og for barn med særskilde behov i 5.-7. klasse.
 • Dagleg opningstid er etter behov innanfor ei tidsramme frå 07.00 - 16.30. Opningstida i dei ulike SFO-tilboda kan variere innanfor denne tidsramma.
 • Ved henting etter kl 16.30 vert det kravd gebyr.
 • Det er ikkje rett til skuleskyss til/frå SFO
   

Søknad om plass

Du søkjer elektronisk om SFO-plass gjennom Visma Flyt Skule. Vanleg søknadsfrist for SFO er 1. mai kvart år.
 

Søk SFO plass her

 

Endringar og oppseiing

Oppseiingstid er ein månad frå den 1. i månaden. Endringar og oppseiing av SFO plass gjer du i Visma Flyt Skule.
 

Ferietilbod SFO

 • Dingemoen skule har ferietilbod i haust-, vinterferie og i sommarferien. I sommarferien 2022 er det ferietilbod i veke 25, 26, 31 og måndag/tysdag i veke 32.
 • Born som elles har ordinært SFO-tilbod har prioritet dersom det er fleire søkjarar til ferietilboda enn det skulen har kapasitet til å ta imot.
 • Du kan melde på i heile veker, ikkje enkeltdagar.
 • Tilbodet kjem i gang dersom det vert påmeldt minst 6 barn.
 • Søknadsfristen for ferietilbod er 20. april for sommarferie, og ein månad før haust- og vinterferie.

   

Betalingssatsar

 • Opningstida før/etter skuletid og ved heil/halv dag vert rekna i heile og halve timar, ikkje minutt.
 • Informasjon om opningstida til ditt SFO-tilbod får du på skulen.
SFO - betalingssatsar
Tilbod Pris
20-26 timar pr veke Kroner 2760 per md.
15-20 timar pr veke Kroner 2360 per md.
10-15 timar pr veke Kroner 1880 per md.
0-10 timar pr veke Kroner 1450 per md.
Tilbod i skuleferiar Kroner 1200 per veke
Enkeltdagar Kroner 275 per dag
Ekstratimar Kroner 65 per time
Gebyr ved for seint henta barn Kroner 200 per påbegynt halvtime
Syskenmoderasjon 30 % for 2. barn og 50 % for 3. og fleire barn
Matpengar (der det er tilbod) Kroner 320 per md.

Frå skuleåret 2022/2023 er det vedteke gratis kjernetid 12 timer i veka, for elevar på 1. trinn. Nye forskrifter i tråd med den nye ordninga vil komme på høyring i løpet av våren, og skal etter planen vere klar til sommaren. 
 

Har du lågare inntekt kan du få lågare pris

Ordninga sikrar at ingen familiar skal bruke meir enn maksimalt seks prosent av inntekta si til å betale for ein SFO-plass for elevar på 1. - 4. trinn. Det er gratis SFO for elevar på 5.–7. trinn med særskilte behov.

Her kan du søke om lågare foreldrebetaling for SFO
 

Vi behandlar søknader om lågare pris gjennom heile året. Om du søkjer etter 15. september, vert startdato 1. i neste månad. For søknader før 15. sept. vert startdato skulestart.

 • Får du søknaden om lågare pris godkjent gjeld det ut skuleåret. Du må difor søke på nytt kvart skuleår.
 • Får du søknaden om lågare pris godkjent, gjeld det frå månaden etter du har sendt søknaden.
   

Rett til å klage

Du har rett til å klage om du ikkje får redusert pris. Klagefristen er tre veker etter at du har fått vedtaket. Ei eventuell klage må vere skriftleg. Send klagen til Fjaler kommune, Dalstunet 20, 6963 Dale i Sunnfjord.
 

 

Vedtekter for SFO

Vedtektene for skulefritidsordniga er gjeldande frå 01.08.2010, med endring frå 01.01.2019
 
SFO Dingemoen skule
Skulefritidsordning
E-post
Telefon 962 33 992
Jorunn Myklebust
Leiar skulefritidsordning
E-post
Telefon 57 73 81 63