Salsbevilling

Publisert av Martin Lundgård. Sist endra 12.09.2016 av Martin Lundgård

Den som ynskjer å selje alkoholhaldig drikk frå butikk må søkje om salsbevilling. Det kan

ikkje gjevast løyve til sal av øl og rusbrus til bensinstasjonar og kioskar jf. forskrift til alkohollova §3-4.

Det må søkjast om ny bevilling ved vesentleg endring i eigarsamansetninga eller endring av konsept for verksemda

Ved verksemdsoverdraging kan ny eiger drive på eksisterande bevilling i inntil tre månader. Men da må melding om verksemdsoverdraging og søknad om ny bevilling vere levert kommunen innan 30 dagar etter at overdraginga har skjedd. 

 

 

 
 
Login for redigering