Veterinærsituasjonen

Om mange veterinærar i eit område vert sjuke på same tid så kan det oppstå problem. Planen dei har inntil vidare er at veterinærdistrikta hjelper kvarandre så langt det er mogeleg. Veterinærane er merksame på at dei er utsette for smitte og tek alle forholdsreglar.

Landbruksnæringa må følgje dei generelle retningslinjene til helsemyndigheitene. Dersom det oppstår ein vanskeleg situasjon må kommunen, veterinærane og Mattilsynet samarbeide for å finne løysing.

 

Næring