Landbruk

Landbruksforvaltninga er eit interkommunale samarbeid mellom kommunane Askvoll, Fjaler og Hyllestad, der Askvoll kommune er vertskommune og har hovudkontor.  Både i Fjaler og Hyllestad er det fast kontordag kvar torsdag, og elles etter avtaler og oppgåver.

Landbruksforvaltninga sine oppgåver er forvaltning knytt til særlovene i landbruket, som jordlova og konsesjonslova. Forvaltning av tilskotsordningane innan jord- og skogbruk.

Vi har også ansvar innan områder som omfattar viltforvaltning og ulike tiltak innan skogbruk, samt bygdeutviklingssaker.


Askvoll kommune er vertskommune for landbruk

Gå til Askvoll kommune si heimeside for informasjon om landbruk

Sentralbord for landbrukskontoret Askvoll, Fjaler og Hyllestad
E-post
Telefon 57 73 07 00