Skjenkeløyve

Den som ynskjer å drive skjenking av alkohol må først søkje om alminneleg bevilling for skjenking av alkoholhaldig drikk.

Det må søkjast om ny bevilling ved vesentleg endring i eigarsamansetninga eller endring av konsept for verksemda

Ved verksemdsoverdraging kan ny eiger drive på eksisterande bevilling i inntil tre månader. Men da må melding om verksemdsoverdraging og søknad om ny bevilling vere levert kommunen innan 30 dagar etter at overdraginga har skjedd. 

Alkoholklasser

Alkoholholdig drikk gruppe 1 = drikk som innehelder over 2,5 og høgst 4,7 vol.% alkohol

Alkoholholdig drikk gruppe 2 = drikk som innehelder over 4,7 og mindre enn 22 vol.% alkohol

Alkoholholdig drikk gruppe 3 = drikk som innehelder mellom 22 og 60 vol.% alkohol.

 

Skjema for søknad om skjenkeløyve

Inger Hovlandsdal
Konsulent personal- og organisasjon
E-post
Telefon 57 73 80 05