Koronavirus - Fjaler kommune

Siste nytt  |  Status vaksinering  |  Om koronatesting Temasider

Spørsmål om koronavirus? Ring den nasjonale informasjonstelefonen 815 55 015
Lokal koronatelefon 976 89 290 er open kvardagar klokka 10.00–12.00.

 

Kultur i Fjaler

Kulturaktivitetar legg grunnlag for viktige sosiale møtestader, og medverkar i stor grad til innbyggarane sin trivsel. Kulturkontoret skal vere ein pådrivar og rettleiar for å nå dette målet.

Kulturkontoret i Fjaler inkluderer også folkebiblioteket og Frivilligsentralen. Samla arbeider vi for eit rikt og mangfaldig kulturliv i eitt breitt spekter:

  • Skape møteplassar for kultur og fritid
  • Samarbeid med det frivillige kulturlivet gjennom tilskot, driftsavtalar, marknadsføring, arrangementsutvikling og utleige av lokale
  • Kunst og kulturformidling - forfattarbesøk, teater, konsertar
  • Tilrettelegge for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv
  • Informasjonsteneste
  • Koordinere og stimulere til frivillig innsats på tvers av fagområda
  • Tiltak for barn og ungdom er prioritert

Hovudbiblioteket er i 1. høgda og kulturleiaren har kontor i 3. høgda på Fjalerhuset medan Frivilligsentralen finn du i 2. høgda på Samvirket (gamle Coop Marked).

Ingeborg Tysnes
Leiar kultur
E-post
Telefon 57 73 80 44
Mobil 988 65 054