Kultur i Fjaler kommune

Kulturaktivitetar legg grunnlag for viktige sosiale møtestader, og medverkar i stor grad til innbyggarane sin trivsel. Kulturkontoret skal vere ein pådrivar og rettleiar for å nå dette målet.

Kulturkontoret i Fjaler inkluderer også folkebiblioteket og Frivilligsentralen. Samla arbeider vi for eit rikt og mangfaldig kulturliv i eitt breitt spekter:

  • Skape møteplassar for kultur og fritid
  • Samarbeid med det frivillige kulturlivet gjennom tilskot, driftsavtalar, marknadsføring, arrangementsutvikling og utleige av lokale
  • Kunst og kulturformidling - forfattarbesøk, teater, konsertar
  • Tilrettelegge for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv
  • Informasjonsteneste
  • Koordinere og stimulere til frivillig innsats på tvers av fagområda
  • Tiltak for barn og ungdom er prioritert

 

Her finn du oss:

Fjaler folkebibliotek ligg i 1. høgda på Fjalerhuset og kulturleiaren har kontor i 3. høgda på Fjalerhuset medan Frivilligsentralen finn du i 2. høgda på Samvirket (gamle Coop Marked).

Ingeborg Tysnes
Kommunalsjef kultur og samfunnsutvikling
E-post
Telefon 57 73 80 44
Mobil 988 65 054
Margrete Reisæter
Dagleg leiar Frivilligsentral
E-post
Telefon 57 73 80 20
Mobil 995 48 767
Sindre Hovland Søreide
Biblioteksjef
E-post
Telefon 57 73 80 17