Koronavirus covid-19

Koronastatus for Fjaler 

Samla informasjon frå Fjaler kommune om Koronavirus

Spørsmål om Koronavirus?

 • Nasjonale publikumstelefonen 815 55 015
 • Lokal telefonteneste 976 89 290, kvardagar frå 09.00 - 14.00
 

Kultur i Fjaler

Kulturaktivitetar legg grunnlag for viktige sosiale møtestader, og medverkar i stor grad til innbyggarane sin trivsel. Kulturkontoret skal vere ein pådrivar og rettleiar for å nå dette målet.

Kulturkontoret i Fjaler inkluderer også folkebiblioteket og Frivilligsentralen. Samla arbeider vi for eit rikt og mangfaldig kulturliv i eitt breitt spekter:

 • Skape møteplassar for kultur og fritid
 • Samarbeid med det frivillige kulturlivet gjennom tilskot, driftsavtalar, marknadsføring, arrangementsutvikling og utleige av lokale
 • Kunst og kulturformidling - forfattarbesøk, teater, konsertar
 • Tilrettelegge for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv
 • Informasjonsteneste
 • Koordinere og stimulere til frivillig innsats på tvers av fagområda
 • Tiltak for barn og ungdom er prioritert

Hovudbiblioteket er i 1. høgda og kulturleiaren har kontor i 3. høgda på Fjalerhuset medan Frivilligsentralen finn du i 2. høgda på Samvirket (gamle Coop Marked).

Leiar kultur
 • Tlf: 5773 8044
 • Mob: 988 65 054
 • E-post: