Koronavirus - Fjaler kommune

Siste nytt  |  Vaksinering  |  Testing

Vaksinespørsmål: 57 73 80 00 (kvardagar 09.00–14.00)

 

Kommunedelplan for idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet

Alle kommunar skal ha ein plan for idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet. Anlegg som er oppført i kommunedelplan sin handlingsdel, er i posisjon til å søkje tilskot frå spelemidlar. Denne planen er primært eit verktøy for å styre utbygginga av større og mindre anlegg.

Planen skildrar korleis det står til med idretten i Fjaler kommune, kva som er gjennomført av planlagde prosjekt og kva prioriteringar som gjeld i  planperioden.

Planen vert revidert kvart 4. år og handlingsprogrammet vert rullert kvart år.

Noverande plan vart vedteken januar 2017 og gjeld for perioden 2017-2021. Handlingdelen vert rullert kvar haust. Noverande plan vert revidert i 2021 og skal gjelde frå 2022 - 2026.

Kommunedelplan for idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet

 

Handlingsprogram anlegg 2021

 

Langtidsplan - uprioriterte anlegg

Ingeborg Tysnes
Leiar kultur
E-post
Telefon 57 73 80 44
Mobil 988 65 054