Koronavirus covid-19

Samla informasjon frå Fjaler kommune om Koronavirus

Har du spørsmål om koronavirus?  Du finn mykje nyttig informasjon på fhi.no. Lokal koronatelefon 976 89 290 er open kvardagar 09.00 - 14.00. 
Nasjonal informasjonstelefon 815 55 015 er open kvardagar 08.00 - 15.30.

 

Langtidsopphald på sjukeheim

Sjukeheimsplass er eit heildøgns omsorgstilbod til personar som har eit pleie- og omsorgsbehov som ikkje kan dekkast av heimestenestene i eigen heim eller i omsorgsbustad.

Slik søkjer du

Du må bu eller opphalde deg i kommunen, og du må sende ein skriftkleg søknad. Det er eit eige søknadsskjema for helse- og omsorgstenester.

Gå til søknadsskjema >

Du kan og få søknadsskjemaet på kommunehuset eller på tenestekontoret på sjukeheimen.


Søknaden sendast til

Fjaler kommune
v/ Helse- og omsorg
Dalsvegen 81
6963 Dale i Sunnfjord

Søknadane vert handsama fortløpande.
 

Kva kostar langtidsopphald?

Reglar for utrekning av betaling er fastsett i foreskrift. Du vil få eit eige vedtak om kva du skal betale for opphaldet.

Solheim Evy
Leiar sjukeheimen
E-post
Telefon 57 73 81 47
Bente Sæterdalen Solheim
Leiar tenestekontoret
E-post
Telefon 57 73 81 26