Koronavirus - Fjaler kommune

Siste nytt  |  Status vaksinering  |  Om koronatesting Temasider

Spørsmål om koronavirus? Ring den nasjonale informasjonstelefonen 815 55 015
Lokal koronatelefon 976 89 290 er open kvardagar klokka 10.00–12.00.

 

Langtidsopphald på sjukeheim

Sjukeheimsplass er eit heildøgns omsorgstilbod til personar som har eit pleie- og omsorgsbehov som ikkje kan dekkast av heimestenestene i eigen heim eller i omsorgsbustad.

Slik søkjer du

Du må bu eller opphalde deg i kommunen, og du må sende ein skriftkleg søknad. Det er eit eige søknadsskjema for helse- og omsorgstenester.

Gå til søknadsskjema >

Du kan og få søknadsskjemaet på kommunehuset eller på tenestekontoret på sjukeheimen.


Søknaden sendast til

Fjaler kommune
v/ Helse- og omsorg
Dalsvegen 81
6963 Dale i Sunnfjord

Søknadane vert handsama fortløpande.
 

Kva kostar langtidsopphald?

Reglar for utrekning av betaling er fastsett i foreskrift. Du vil få eit eige vedtak om kva du skal betale for opphaldet.

Solheim Evy
Leiar sjukeheimen
E-post
Telefon 57 73 81 47
Bente S Solheim
Leiar tenestekontoret
E-post
Telefon 57 73 81 26