Koronavirus covid-19

Koronastatus for Fjaler 

Samla informasjon frå Fjaler kommune om Koronavirus

Spørsmål om Koronavirus?

  • Nasjonale publikumstelefonen 815 55 015
  • Lokal telefonteneste 976 89 290, kvardagar frå 09.00 - 14.00

Alarmtelefon for barn og unge, telefon 116 111 er open heile døgnet.

 

Psykisk helse

Psykisk helse er ei teneste til menneske som av ulike årsaker har det vanskeleg. Det kan vere akutte kriser, vanskelege livssituasjonar, langvarige psykiske lidingar eller andre udefinerte årsaker som gjer at ein treng psykisk helsehjelp. Tenesta yt hjelp ut frå individuelle behov, ressursar og mål. Målsetjinga for tenesta er å styrke evna til å verte sjølvstendig og kunne meistre eige liv.
 

Psykisk helse er samansett av barnevernspedagog, sjukepleiarar og fagarbeidarar, med ulik grad av vidareutdanning innan psykisk helsearbeid.
 

Tenesta kan mellom anna tilby:

* Informasjon og rettleiing i høve psykisk helse

* Kartlegging av situasjonen

* Individuelle samtaler

* Hjelp til å organisere kvardagen

 

Det er ikkje eigenbetaling for psykiske helsetenester. Du kan kontakte arbeidslag 4 direkte på telefonnummer 91 36 76 47, eller nytte eige søknadsskjema.

 

Pakkeforløp psykisk helse og rus

 

Pakkeforløpa introduserer ingen nye rettar eller plikter, men skal bidra til å setje god praksis i system. Pakkeforløpa er forankra nasjonalt, dei er utarbeidd av breitt samansette arbeidsgrupper med brei involvering i høyringsrundane.

Kva er eit pakkeforløp?

Pakkeforløp er nasjonale, normerande forløp for utgreiing og behandling av ulike tilstander. Det skildrar eit pasientforløp i heilskap utan unødig ventetid. Forløpa byggjer på nasjonale og internasjonale faglege retningsliner for utgreiing og behandling.

Her er lenkje til meir informasjon om pakkeforløp psykisk helse og rus.

 

Forløpskoordinator psykisk helse og rus i Fjaler kommune er Mia Laukeland, tlf.nr. 91763802