Koronavirus - Fjaler kommune

Siste nytt  |  Vaksinering  |  Testing

 • Ved positiv hurtigtest: Ring 46 81 29 60 for rådgjeving, kvardagar 08.00–20.00, helg 10.00–16.00. Ved positiv hurtigtest utanom opningstida, ber vi deg gå i isolasjon og kontakte nærkontaktar sånn at dei går i karantene. Ring smitteverntelefonen når den opnar for hjelp til vidare smittesporing
 • Vaksinespørsmål: Ring 57 73 80 00 (kvardagar 09.00–14.00)
 • Andre spørsmål om korona: Ring 97 69 74 37 (kvardagar 09.00–14.00)
 

Rustenesta

Rustenesta i Fjaler kommune er eit lavterskeltilbod der ein kan ta kontakt dersom ein ønskjer råd og rettleiing. Tilbodet er gratis og uforpliktande, du treng ikkje søkje for å ha rett til bistand. Vi har teieplikt.

Kven kan ta kontakt med rustenesta?

 • Rusavhengige
 • Personar som lurer på om dei har eit avhengigheitsproblem
 • Pårørande
 • Born som pårørande
 • Fagpersonar/andre einingar
   

Rustenesta kan mellom anna tilby:

 • Råd og rettleing til rusavhengige, pårørande og andre fagpersonar/einingar
 • Koordinering av tenestetilbod
 • Støttesamtalar
 • Oppfølging før, under og etter behandling
   

Pakkeforløp psykisk helse og rus

Pakkeforløpa introduserer ingen nye rettar eller plikter, men skal bidra til å setje god praksis i system. Pakkeforløpa er forankra nasjonalt, dei er utarbeidd av breitt samansette arbeidsgrupper med brei involvering i høyringsrundane.

Kva er eit pakkeforløp?

Pakkeforløp er nasjonale, normerande forløp for utgreiing og behandling av ulike tilstander. Det skildrar eit pasientforløp i heilskap utan unødig ventetid. Forløpa byggjer på nasjonale og internasjonale faglege retningsliner for utgreiing og behandling.
 

Her er lenkje til meir informasjon om pakkeforløp psykisk helse og rus.

 

Kontakt oss