Koronavirus - Fjaler kommune

Siste nytt  |  Vaksinering  |  Testing

Vaksinespørsmål: 57 73 80 00 (kvardagar 09.00–14.00)

 

Rustenesta

Rustenesta i Fjaler kommune er eit lavterskeltilbod der ein kan ta kontakt dersom ein ønskjer råd og rettleiing. Tilbodet er gratis og uforpliktande, du treng ikkje søkje for å ha rett til bistand. Vi har teieplikt.

Kven kan ta kontakt med rustenesta?

* rusavhengige

* personar som lurer på om dei har eit avhengigheitsproblem

* pårørande

* born som pårørande

* fagpersonar/andre einingar

Rustenesta kan mellom anna tilby:

* råd og rettleing til rusavhengige, pårørande og andre fagpersonar/einingar

* koordinering av tenestetilbod

* støttesamtalar

* oppfølging før, under og etter behandling

Pakkeforløp psykisk helse og rus

Pakkeforløpa introduserer ingen nye rettar eller plikter, men skal bidra til å setje god praksis i system. Pakkeforløpa er forankra nasjonalt, dei er utarbeidd av breitt samansette arbeidsgrupper med brei involvering i høyringsrundane.

Kva er eit pakkeforløp?
Pakkeforløp er nasjonale, normerande forløp for utgreiing og behandling av ulike tilstander. Det skildrar eit pasientforløp i heilskap utan unødig ventetid. Forløpa byggjer på nasjonale og internasjonale faglege retningsliner for utgreiing og behandling.

Her er lenkje til meir informasjon om pakkeforløp psykisk helse og rus.

Kontakt oss

* Ruskoordinator, telefon 908 048 87, e-mail

* Vakttelefon dag og kveld for psykisk helseteneste, telefon 913 676 47

* Rusettervernet i Sogn og Fjordane, telefon 948 34 493 eller 415 07 533

Thomas Losnegard
Ruskoordinator
E-post
Telefon 908 04 887
Mobil 908 04 887